Štítky & Role#

Značky lze použít k omezení přístupu ke konkrétním klíčům. Například:

Uživatel JaneUser:

{
 "realName": "Jane User",
 "role": "Operator"
 "tags": [ "berlin" , "frankfurt" ]
}

Klíč mykey:

    {
 "mechanisms": [
  "RSA_Signature_PSS_SHA256"
 ],
 "restrictions": {
   "userTag": "berlin"
 }
 "type": "RSA",
 "key": {
  "modulus": "FhJQl11CiY0ifRHXeAqFh4rdSl6",
  "publicExponent": "FhJQl11CiY0ifRHXeAqFh4rdSl6"
 },
 "operations": 242
}

Značky spravují uživatelé správce:

 • Klíče mohou podléhat seznamu omezení: sadě značek, v níž musí být jedna z nich shodná, aby mohl být klíč použit.

 • Uživatelům operátorů je přiřazena sada značek, které jim umožňují používat odpovídající klávesy. Uživatel je může číst, ale nemůže je měnit.

 • Omezení se ověřují při použití klíče, v takovém případě musí definovaná značka uživatele odpovídat jedné ze značek volajícího uživatele‘.

 • Značky v profilech uživatelů mohou nastavovat pouze správci.

 • Značky jsou jednoduché řetězce a všichni správci je mohou nastavovat bez omezení.

 • Každý operátor vidí všechny klíče, i ty s cizími značkami (ale nemůže je použít).

 • Značky jsou nepovinné.

 • (V budoucnu by bylo možné omezení rozšířit o další typy podmínek, např. povolený časový rámec.)

Role#

Každému uživatelskému účtu nakonfigurovanému v NetHSM je přiřazena jedna z následujících rolí. Níže je uveden stručný popis operací povolených jednotlivými rolemi, podrobnosti týkající se konkrétního koncového bodu naleznete v dokumentaci rozhraní REST API.

R-administrátor: Uživatelský účet s touto rolí má přístup ke všem operacím poskytovaným rozhraním REST API, s výjimkou operací používání klíčů, tj. podepisování a dešifrování zpráv.

R-Operátor: Uživatelský účet s touto rolí má přístup ke všem operacím používání klíčů, k podmnožině operací správy klíčů pouze pro čtení a k operacím správy uživatelů, které umožňují změny pouze na jeho vlastním účtu.

R-Metrics: Uživatelský účet s touto rolí má přístup pouze k operacím metrik pro čtení.

R-Backup: Uživatelský účet s touto rolí má přístup pouze k operacím potřebným k zahájení zálohování systému.