Αντιμετώπιση προβλημάτων#

Εδώ θα βρείτε μια συλλογή κοινών θεμάτων.

Ξεκινώντας από το κέλυφος αποκατάστασης#

Εάν το λειτουργικό σας σύστημα δεν εκκινείται όπως φαίνεται παρακάτω, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

+++ Found verified kexec boot params
gpg: verify signatures failed: Unknown system error
Invalid signature on kexec boot params
!!!!! Failed default boot
New value of PCR[4]: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
!!!!!Starting recovery shell
/boot #
 1. Κάντε επανεκκίνηση του φορητού σας υπολογιστή και μεταβείτε στις Επιλογές.

  img1
 2. Επιλέξτε «Update Checksums and sign all files on /boot» (Ενημέρωση αθροισμάτων ελέγχου και υπογραφή όλων των αρχείων στο /boot).

  img2
 3. Μετά από αυτό, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες από το βήμα 3 και μετά.

Το NitroPad δεν ξεκινάει#

Εάν ο φορητός υπολογιστής δεν ξεκινά και αναβοσβήνει μόνο για λίγο όταν ενεργοποιείται, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Δοκιμάστε μια σκληρή επανεκκίνηση: Αφαιρέστε το τροφοδοτικό και την μπαταρία και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 20 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και την μπαταρία και ξεκινήστε.

 2. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει: Αφαιρέστε την μπαταρία ή ξεκινήστε μόνο με συνδεδεμένο το τροφοδοτικό.

 3. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να αφαιρέσετε τις μνήμες RAM και να τις τοποθετήσετε ξανά.

Μη έγκυρος κωδικός#

Σε κάθε εκκίνηση ο κωδικός δημιουργείται στο Nitropad και στο Nitrokey, αν είναι συνδεδεμένο. Επιτρέπεται η εκτέλεση 10 εκκινήσεων χωρίς να χαθεί ο συγχρονισμός μεταξύ των συσκευών, μετά την οποία εμφανίζεται το σήμα κακού κώδικα, ανεξάρτητα από το αν το υπόλοιπο σύστημα βρίσκεται σε σωστή κατάσταση. Εάν είστε βέβαιοι ότι το σύστημα δεν έχει υποστεί αλλοίωση (π.χ. το Nitropad έχει εκκινήσει περισσότερες από 10 φορές χωρίς το Nitrokey), μπορείτε να επαναφέρετε με ασφάλεια την προειδοποίηση του συστήματος.

Συνδέστε το Nitrokey και εκτελέστε τα ακόλουθα από την κύρια οθόνη εκκίνησης:

 1. Επιλογές

 2. Επιλογές TPM/TOTP/HOTP

 3. Δημιουργία νέου μυστικού TOTP/HOTP

και ακολουθήστε τον οδηγό στην οθόνη. Στη συνέχεια, το μυστικό και ο μετρητής θα πρέπει να επαναφερθούν σε νέα τιμή.