Adminisztráció#

Ez a fejezet a Adminisztrátor szerepkörrel rendelkező felhasználók adminisztrációs feladatait írja le. A szerepkörről bővebben a Rollák fejezetben olvashat.

Fontos

Kérjük, a munka megkezdése előtt feltétlenül olvassa el a a dokumentum elején található információkat.

Rendszerirányítás#

Eszközinformációk#

A NetHSM gyártó- és termékinformációi a következőképpen kérhetők le.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST info
Host:  localhost:8443
Vendor: Nitrokey GmbH
Product: NetHSM

Boot üzemmód#

A NetHSM használható Vigyázott indítás és Vigyázatlan indítás üzemmódban.

Boot üzemmód

Leírás

Részt vett Boot

A NetHSM a _Locked_ állapotba indul. Minden indításkor be kell írni a Unlock Passphrase jelszót, amely a felhasználói adatok visszafejtésére szolgál. Biztonsági okokból ez az üzemmód ajánlott, és ez az alapértelmezett üzemmód egy frissen feltöltött rendszer esetében.

Unattended Boot

A rendszer felügyelet nélkül, a Unlock Passphrase megadása nélkül indul _Operational_ állapotba. Akkor használja ezt az üzemmódot, ha a rendelkezésre állási követelményeket nem lehet teljesíteni a Attended Boot üzemmóddal.

Figyelem

Az indítási módtól függetlenül a Unlock Passphrase érvényességét megőrzi, és szükséges a biztonsági mentések más hardveren történő visszaállításához. A Unlock Passphrase jelszót mindig tartsa biztonságban.

Az aktuális indítási mód a következőképpen kérhető le.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST get-config --unattended-boot
Configuration for NetHSM localhost:8443:
  Unattended boot: off

Az indítási mód a következőképpen módosítható. A következő indításkor a NetHSM ennek megfelelően fog viselkedni.

érvek

Érv

Leírás

Állapot

Engedélyezi vagy letiltja a Vigyázatlan indítást. Lehet értéke on vagy off.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-unattended-boot on
Updated the unattended boot configuration for NetHSM localhost:8443

Állam#

A NetHSM szoftver négy állapottal rendelkezik: Előkészítetlen, Készenlétbe helyezett, Zárolt és Működőképes.

Állam

Leírás

Előkészítetlen

NetHSM konfiguráció nélkül (gyári alapértelmezés)

Provisioned

NetHSM konfigurációval. A Provisioned állapot Operational vagy Locked állapotot jelent.

Operational

NetHSM konfigurációval és parancsok végrehajtására kész. Az Operational állapot a Provisioned állapotot feltételezi.

Locked

NetHSM konfigurációval, de titkosított és elérhetetlen adattárolókkal. A következő lépés jellemzően a rendszer feloldása. A Locked állapot magában foglalja a Provisioned állapotot.

A NetHSM állapotai és átmenetei

A NetHSM állapotai és átmenetei#


A NetHSM aktuális állapota a következőképpen kérhető le.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST state
NetHSM localhost:8443 is Unprovisioned

Egy új NetHSM Unprovisioned állapotban van, és a rendelkezésre bocsátás után Operational állapotba kerül. A NetHSM üzembe helyezését a Beüzemelés fejezet ismerteti.

Az működő állapotban lévő NetHSM-et a következő módon lehet újra lezárni a védelme érdekében.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST lock
NetHSM localhost:8443 locked

A Locked állapotban lévő NetHSM a következőképpen oldható fel. Amíg a NetHSM _Locked_ állapotban van, más művelet nem lehetséges. Ezt követően a NetHSM _működőképes_ állapotba kerül.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST unlock
NetHSM localhost:8443 unlocked

Jelszó feloldása#

A Locking Passphrase a Unlock Key levezetésére szolgál, ha a NetHSM Locked állapotban van. A jelszót a NetHSM üzembe helyezésekor kell beállítani.

Figyelem

A feloldási jelszó nem állítható vissza az aktuális érték ismerete nélkül. Ha a feloldási jelszó elveszik, sem új értékre nem lehet visszaállítani, sem a NetHSM-et nem lehet feloldani.

A Jelszó feloldása a következőképpen állítható be.

választható opciók

Opció

Leírás

-n, --new-passphrase TEXT

Az új feloldási jelszó

-p, --current-passphrase TEXT

Az aktuális feloldási jelszó

-f, --force

Ne kérjen megerősítést a jelszó módosítása előtt.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-unlock-passphrase
New passphrase:
Repeat for confirmation:
Current passphrase:
Warning: The unlock passphrase cannot be reset without knowing the current value. If the unlock passphrase is lost, neither can it be reset to a new value nor can the NetHSM be unlocked.
Do you want to continue? [y/N]: y
Updated the unlock passphrase for NetHSM localhost:8443

TLS tanúsítvány#

A TLS tanúsítványt a HTTPS alapú REST API használja, és így a nitropy is. A rendelkezésre bocsátás során egy saját aláírt tanúsítvány jön létre. A tanúsítvány helyettesíthető, például egy hitelesítésszolgáltatótól (CA) származó aláírt tanúsítvánnyal. Ebben az esetben egy tanúsítvány aláírási kérelmet (CSR) kell generálni. Aláírás után a tanúsítványt be kell importálni a NetHSM-be.

Módosításra csak akkor van szükség, ha a tanúsítványt le kell cserélni. Ilyen módosítás lehet a tanúsítvány egy tanúsítványkiadó (CA) aláírt tanúsítványával való helyettesítése.

A TLS-tanúsítványt a következőképpen lehet lekérni.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-a, --api

A tanúsítvány beállítása a NetHSM TLS-interfészhez

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST get-certificate --api
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIBHzCBxaADAgECAgkA7AznVQK3XWkwCgYIKoZIzj0EAwIwFDESMBAGA1UEAwwJ
a2V5ZmVuZGVyMCAXDTcwMDEwMTAwMDAwMFoYDzk5OTkxMjMxMjM1OTU5WjAUMRIw
EAYDVQQDDAlrZXlmZW5kZXIwWTATBgcqhkjOPQIBBggqhkjOPQMBBwNCAARbeCRl
F1ZIjK1bTfrPvtCoYDThMjdV1q8mq+B9FMDo4GIahTCUG/Ub6bCOcbip5pP92J3h
yMEcPuos72c1KcGjMAoGCCqGSM49BAMCA0kAMEYCIQC/BNrkCM5gpsVfa9EqQcM0
PCaADyZG7KKLgDv7asa5LwIhAKDXRE3Tdm9tYObO0X4p0CRQkl1+DnvGljzQe34C
JBax
-----END CERTIFICATE-----

A TLS-tanúsítványt a következőképpen lehet létrehozni.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-t, --type [RSA|Curve25519|EC_P224|EC_P256|EC_P384|EC_P521]

A generált kulcs típusa

-l, --length INTEGER

A generált kulcs hossza

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST generate-tls-key -t Curve25519
Key for TLS interface generated on NetHSM localhost:8443

A tanúsítvány aláírási kérelme (CSR) a tanúsítványhoz a következőképpen generálható.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-a, --api

CSR generálása a NetHSM TLS tanúsítványhoz

--country TEXT

Az ország neve

--state-or-province TEXT

Az állam vagy tartomány neve

--locality TEXT

A helység neve

--organization TEXT

A szervezet neve

--organizational-unit TEXT ``

A szervezeti egység neve

--common-name TEXT

A közös név

--email-address TEXT

Az e-mail cím

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST csr --api --country="DE" --state-or-province="Berlin" --locality="Berlin" --organization="Nitrokey" --organizational-unit="" --common-name="Nitrokey" --email-address="info@nitrokey.com"
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIGBMDUCAQAwAjEAMCowBQYDK2VwAyEAE+nz+nOj80SWG25UbqVcQk6Ua84zuj5B
9qCtPpDUX2qgADAFBgMrZXADQQDwk9LrYDu83a1jgBGqW0I9BVXWEhP4gZLxlVV+
c102GFi963ZPIxG7Z5+uWplz+wr/Vmr7KLr6oM01M/AZPJQO
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

A tanúsítvány a következőképpen cserélhető ki.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-a, --api

A tanúsítvány beállítása a NetHSM TLS-interfészhez

érvek

Érv

Leírás

FILENAME

Tanúsítvány fájl

Példa

nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-certificate --api /tmp/nethsm-certificate

Hálózat#

A hálózati konfiguráció határozza meg a Hálózati port beállításait.

Megjegyzés

Ez a beállítás nem konfigurálja a BMC hálózati portot.

A hálózati konfiguráció a következőképpen kérhető le.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

--network

A hálózati konfiguráció lekérdezése

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST get-config --network
Configuration for NetHSM localhost:8443:
Network:
   IP address:  192.168.1.1
   Netmask:    255.255.255.0
   Gateway:    0.0.0.0

Állítsa be a hálózati konfigurációt a következőképpen.

Megjegyzés

A NetHSM nem támogatja a DHCP-t (Dynamic Host Configuration Protocol).

Megjegyzés

A NetHSM nem támogatja az IPv6 (Internet Protocol 6-os verziója) protokollt.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-a, --ip-address

Az új IP-cím

-n, --netmask

Az új hálózati maszk

-n, --netmask

Az új átjáró

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST set-network-config -a 192.168.1.1 -n 255.255.255.0 -g 0.0.0.0
Updated the network configuration for NetHSM localhost:8443

Idő#

Az időkonfiguráció a NetHSM szoftver rendszeridejét állítja be. A rendszeridő beállítása általában nem szükséges, mivel az a rendszerbeállítás során kerül beállításra.

Az időkonfiguráció a következőképpen kérhető le.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

--time

A rendszeridő lekérdezése

Példa

$ nitropy nethsm -host $NETHSM_HOST get-config --time
Configuration for NetHSM localhost:8443:
Time:      2022-08-17 11:40:00+00:00

Állítsa be a NetHSM időpontját.

Fontos

Ügyeljen arra, hogy az időt UTC időzónában adja meg.

érvek

Érv

Leírás

time

A beállítandó rendszeridő (formátum: ÉÉÉÉÉ-HH-HH-HH:MM:SSZ)

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST set-time 2022-08-17T11:40:00Z
Updated the system time for NetHSM localhost:8443

Mérőszámok#

A NetHSM naplózza a rendszerparaméterek metrikáit.

Megjegyzés

Ehhez a parancshoz a Metrics szerepkörrel rendelkező felhasználó hitelesítése szükséges. A szerepkörről bővebben a Rollák fejezetben olvashat.

Az egyes mérőszámokról bővebben a Metrics oldalon tájékozódhat.

A metrikák a következőképpen kérhetők le.

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST metrics
Metric             Value
----------------------------  --------
client connections       0
established state       6
external.received bytes    989931
external.received packets   13239
external.transmitted bytes   25908953
external.transmitted packets  22037
free chunk count        322
gc compactions         0
gc major bytes         21348352
gc major collections      35
gc minor collections      2652
http response 200       28
http response 201       1
http response 204       1
http response 400       1
http response 403       1
http response 404       145
http response 412       1
http response time       0.084998
http response total      178
internal.received bytes    66541
internal.received packets   1130
internal.transmitted bytes   63802
internal.transmitted packets  1133
kv write            2
log errors           3
log warnings          3
maximum allocated space    64528384
maximum releasable bytes    1216
mmapped region count      0
new sleeper size        1
non-mmapped allocated bytes  64528384
sleep queue size        11
syn-rcvd state         0
timers             2
total allocated space     43940832
total client          1
total established       515
total free space        20587552
total sleeper size       12
total syn-rcvd         514
total timers          526
uptime             17626

Naplózás#

A NetHSM naplózhatja a rendszereseményeket a soros portra vagy a hálózaton lévő syslog-kiszolgálóra.

Fontos

Bármely termelési telepítés esetén a NetHSM naplót folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy azonnali értesítést kapjon az esetleges biztonsági problémákról.

A syslog-kiszolgáló konfigurációja a következőképpen kérhető le.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

--network

A naplózási konfiguráció lekérdezése

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST get-config --logging
Logging:
  IP address:  0.0.0.0
  Port:     514
  Log level:   info

A syslog-kiszolgáló konfigurációja a következőképpen állítható be.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-p, --passphrase TEXT

Az új naplózási célállomás IP-címe

-p, --port INTEGER

Az új naplózási célállomás portja

-l, --log-level [debug|info|warning|error]

Az új naplózási szint

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST set-logging-config -a 192.168.0.1 -p 514 -l info
Updated the logging configuration for NetHSM localhost:8443

A soros konzol a NetHSM hardver indításától kezdve működik. Tartalmazza a NetHSM firmware és a NetHSM szoftver eseményeit.

A soros konzolkapcsolat beállításai a következők.

A beállítása

Érték

Baud-ráta

115200

Adat bitek

8

Stop bitek

1

Paritás

Nincs

Áramlásszabályozás

Nincs

Biztonsági mentés#

A NetHSM felhasználói adatok menthetők egy biztonsági mentési fájlba. Ez a biztonsági másolatfájl tartalmazza az összes Belhasználói adatot, nevezetesen a Konfigurációs tárolót, Autentikációs tárolót, Domain Key Store és Key Store.

Fontos

A NetHSM rendszerszoftver Felügyelet nélküli indítás üzemmódban a Ellengedélyezési jelszó feloldása szükséges, ha egy másik NetHSM hardveren történik a visszaállítás. További információkért olvassa el a az fejezetet.

Fontos

A Vigyázatlan indítás üzemmódban lévő NetHSM a visszaállítás után ugyanebben az üzemmódban lesz.

A biztonsági mentés elindítása előtt be kell állítani a Backup Passphrase (biztonsági mentés jelszava) jelszót. A Backup Passphrase a biztonsági mentési fájlban lévő adatok titkosítására szolgál.

Figyelem

A tartalék jelszót nem lehet visszaállítani az aktuális érték ismerete nélkül. Ha a biztonsági másolat jelszava elveszik, sem új értékre nem állítható vissza, sem a létrehozott biztonsági másolatok nem állíthatók vissza.

A biztonsági másolat jelszava a következőképpen állítható be.

választható opciók

Opció

Leírás

-n, --new-passphrase TEXT

Az új biztonsági másolat jelszava

-p, --current-passphrase TEXT

Az aktuális biztonsági mentés jelszava (vagy egy üres karakterlánc, ha nincs megadva)

-f, --force

Ne kérjen megerősítést a jelszó módosítása előtt.

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST -u admin set-backup-passphrase
New passphrase:
Repeat for confirmation:
Warning: The backup passphrase cannot be reset without knowing the current value. If the backup passphrase is lost, neither can it be reset to a new value nor can the created backups be restored.
Do you want to continue? [y/N]: y
The current backup passphrase (or an empty string if not set) []:
Updated the backup passphrase for NetHSM localhost:8443

Megjegyzés

Ehhez a parancshoz a Backup szerepkörrel rendelkező felhasználó hitelesítése szükséges. További információkért olvassa el a Rollák fejezetet.

A biztonsági mentés a következőképpen hajtható végre.

érvek

Érv

Leírás

FILENAME

Biztonsági mentés

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST backup /tmp/nethsm-backup
Backup for localhost:8443 written to /tmp/backup

Megjegyzés

Ez a biztonsági mentési fájl csak egy nem provizorizált NetHSM-példányon állítható vissza.

Visszaállítás#

A NetHSM visszaállítható biztonsági másolatból.

 • Ha a NetHSM Nem engedélyezett, akkor visszaállítja az összes felhasználói adatot beleértve a rendszerkonfigurációt és az újraindítást. Ezért előfordulhat, hogy a rendszer utólag eltérő hálózati beállításokat, TLS-tanúsítványt és Unlock Passphrase jelszót kap.

 • Ha a NetHSM a Provisioned címen érhető el, akkor a felhasználók és a felhasználói kulcsok visszaállítása megtörténik, de a rendszerkonfiguráció nem. Ebben az esetben minden korábban létező felhasználó és felhasználói kulcs törlődik. A NetHSM a Operational állapotba kerül.

A helyreállítás a következőképpen alkalmazható.

választható opciók

Opció

Leírás

-p, --backup-passphrase passphrase

A Backup Passphrase

-t, --system-time

A beállítandó rendszeridő (formátum: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Fontos

Győződjön meg arról, hogy a helyi számítógépen helyesen van-e beállítva az idő. Ha más időt szeretne beállítani, kérjük, adja meg manuálisan.

érvek

Érv

Leírás

FILENAME | Fájl visszaállítása

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST restore /tmp/nethsm-backup
Backup passphrase:
Backup restored on NetHSM localhost:8443

Szoftverfrissítés#

A szoftverfrissítések kétlépcsős eljárással telepíthetők. Először a frissítési képet fel kell tölteni a Provisioned NetHSM címre. A NetHSM ellenőrzi a kép hitelességét, sértetlenségét és verziószámát. Opcionálisan a NetHSM megjeleníti a kiadási megjegyzéseket, ha vannak ilyenek.

Figyelem

A béta frissítés telepítése miatt adatvesztés következhet be! A stabil verziók nem okozhatnak adatvesztést. A frissítés előtt azonban ajánlott biztonsági mentést készíteni.

A frissítési fájl a következőképpen tölthető fel.

érvek

Érv

Leírás

FILENAME

Fájl frissítése

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST update /tmp/nethsm-update.img.cpio
Image /tmp/nethsm-update.img.cpio uploaded to NetHSM localhost:8443

Ezt követően a frissítés alkalmazható vagy megszakítható. Kérjük, olvassa el a kívánt opciót az alábbiakban. Ha a NetHSM-et a „commit” művelet előtt kikapcsolják, a frissítési fájlt újra fel kell tölteni.

A frissítést a következőképpen lehet alkalmazni (commit). Bármilyen adatmigráció csak azután történik, hogy a NetHSM sikeresen elindította az új rendszerszoftver-verziót.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST commit-update
Update successfully committed on NetHSM localhost:8443

A frissítés a következőképpen törölhető.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST cancel-update
Update successfully cancelled on NetHSM localhost:8443

Újraindítás és leállítás#

A NetHSM újraindítható és kikapcsolható, akár távolról, akár a NetHSM hardver előlapján található újraindító és kikapcsoló gombbal.

A távoli újraindítás a következőképpen kezdeményezhető.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST reboot
NetHSM localhost:8443 will be rebooted.
Do you want to continue? [y/N]: y
NetHSM localhost:8443 is about to reboot

A távoli leállítás a következőképpen kezdeményezhető.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST shutdown
NetHSM localhost:8443 will be shutdown.
Do you want to continue? [y/N]: y
NetHSM localhost:8443 is about to shutdown

Gyári alapbeállítások visszaállítása#

A Provisioned NetHSM visszaállítható a gyári alapbeállításokra. Ebben az esetben minden felhasználói adat biztonságosan törlődik, és a NetHSM a Unprovisioned állapotba indul. Ezt követően a NetHSM-et provisionálni lehet.

A gyári alapbeállítások visszaállítása a következőképpen hajtható végre.

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST factory-reset
NetHSM localhost:8443 will be set to factory defaults.
All data will be lost!
Do you want to continue? [y/N]: y
NetHSM localhost:8443 is about to perform a factory reset

Felhasználó kezelése#

Szerepek#

A NetHSM lehetővé teszi a feladatok szétválasztását különböző szerepkörök alkalmazásával. A NetHSM-en konfigurált minden egyes felhasználói fiókhoz a következő Rollák egyike tartozik.

Szerepvállalás

Leírás

Adminisztrátor

Az ezzel a szereppel rendelkező felhasználói fiók hozzáféréssel rendelkezik a NetHSM által biztosított összes művelethez, kivéve a kulcshasználati műveleteket, azaz az üzenet aláírását és visszafejtését.

Operátor

Az ezzel a szerepkörrel rendelkező felhasználói fiók hozzáféréssel rendelkezik az összes kulcshasználati művelethez, a kulcskezelési műveletek csak olvasható részhalmazához és a csak a saját fiókjának módosítását lehetővé tevő felhasználókezelési műveletekhez.

Metrics

Az ezzel a szerepkörrel rendelkező felhasználói fiók csak olvasható metrikai műveletekhez rendelkezik hozzáféréssel.

Backup

Az ezzel a szerepkörrel rendelkező felhasználói fiók csak a rendszer biztonsági mentésének kezdeményezéséhez szükséges műveletekhez fér hozzá.

A finomabb hozzáférési korlátozásokért lásd Címkék.

Megjegyzés

Egy későbbi kiadásban további Rollák kerülhetnek bevezetésre.

Felhasználó hozzáadása#

Adjon hozzá egy felhasználói fiókot a NetHSM-hez. Minden felhasználói fióknak van egy Role, amelyet meg kell adni. A Rólusokról bővebben a Rólusok fejezetben olvashat.

Megjegyzés

A NetHSM véletlenszerű felhasználói azonosítót rendel hozzá, ha nincs megadva.

Egy felhasználói fiókot a következőképpen adhat hozzá.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-n, --real-name TEXT

A felhasználó valódi neve

-r, --role [Administrator|Operator|Metrics|Backup]

Az új felhasználó szerepe

-p, --passphrase TEXT

Az új felhasználó jelszava

választható opciók

Opció

Leírás

-u, --user-id TEXT

Az új felhasználó felhasználói azonosítója

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST add-user --real-name "Nitrokey Operator" --role Operator --user-id operator1
Passphrase:
Repeat for confirmation:
User operator1 added to NetHSM localhost:8443

Felhasználó törlése#

Felhasználói fiók törlése a NetHSM-ből.

Figyelem

A törlés végleges, és nem lehet visszaállítani.

Egy felhasználói fiók a következőképpen törölhető.

érvek

Érv

Leírás

USER_ID

A felhasználó azonosítója.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST delete-user operator1
User operator1 deleted on NetHSM localhost:8443

Felhasználók listája#

A NetHSM felhasználóinak listája.

A lista a következőképpen hívható le.

választható opciók

Opció

Leírás

--details, --no-details

A felhasználó valódi nevének és szerepének lekérdezése

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST list-users
Users on NetHSM localhost:8843:

User ID    Real name        Role
---------   -----------------    -------------
operator1   Nitrokey Operator    Operator
admin     admin          Administrator

Felhasználói jelszó#

A felhasználói fiók jelszava visszaállítható. A jelszót a felhasználói fiók hozzáadásakor kell beállítani.

Megjegyzés

A jelszavaknak >= 10 és <= 200 karakterből kell állniuk.

A felhasználói jelszót a következőképpen lehet beállítani.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-u, --user-id TEXT

A felhasználó azonosítója

-p, --passphrase TEXT

A felhasználó új jelszava

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-passphrase --user-id operator1
Passphrase:
Repeat for confirmation:
Updated the passphrase for user operator1 on NetHSM localhost:8443

Címkék a felhasználók számára#

A címkék a kulcsok finomabb hozzáférési korlátozásainak beállítására használhatók, és opcionális funkció. Egy vagy több Címke csak a Operator szerepkörrel rendelkező felhasználói fiókokhoz rendelhető. A Operátorok minden kulcsot láthatnak, de csak azokat használhatják, amelyekhez legalább egy megfelelő Címke tartozik. Egy kulcsot nem módosíthat egy Operator felhasználó.

A Tagek kulcsokon való használatáról a Tagek kulcsokhoz című fejezetben olvashat.

A címke a következőképpen adható hozzá.

érvek

Érv

Leírás

USER_ID

A felhasználói azonosító, amelyre a címkét be kell állítani.

TAG

A felhasználói azonosítóhoz beállított címke.

Példa

nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST add-operator-tag operator1 berlin
Added tag berlin for user operator1 on the NetHSM localhost:8443

A Tag a következőképpen törölhető.

érvek

Érv

Leírás

USER_ID

A felhasználói azonosító, amelyre a címkét be kell állítani.

TAG

A felhasználói azonosítóhoz beállított címke.

Példa

nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST delete-operator-tag operator1 berlin
Deleted tag berlin for user operator1 on the NetHSM localhost:8443