Adminisztráció#

Ez a fejezet a Adminisztrátor szerepkörrel rendelkező felhasználók adminisztrációs feladatait írja le. A szerepkörről bővebben a Rollák fejezetben olvashat.

Fontos

Kérjük, a munka megkezdése előtt feltétlenül olvassa el a a dokumentum elején található információkat.

Rendszerirányítás#

Eszközinformációk#

A NetHSM gyártó- és termékinformációi a következőképpen kérhetők le.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST info
Host:  localhost:8443
Vendor: Nitrokey GmbH
Product: NetHSM

Boot üzemmód#

A NetHSM használható Vigyázott indítás és Vigyázatlan indítás üzemmódban.

Boot üzemmód

Leírás

Attended Boot

Minden indításkor be kell írni a Unlock Passphrase jelszót, amely a User Data dekódolásához használatos. Biztonsági okokból ez az üzemmód ajánlott.

Vigyázatlan indítás

Nincs szükség Jelszó feloldására, ezért a NetHSM felügyelet nélkül is elindulhat. Akkor használja ezt az üzemmódot, ha a rendelkezésre állási követelményei nem teljesíthetők a Felügyelt indítás üzemmóddal.

Az aktuális indítási mód a következőképpen kérhető le.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST get-config --unattended-boot
Configuration for NetHSM localhost:8443:
  Unattended boot: off

Az indítási mód a következőképpen módosítható.

érvek

Érv

Leírás

Állapot

Engedélyezi vagy letiltja a Vigyázatlan indítást. Lehet értéke on vagy off.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-unattended-boot on
Updated the unattended boot configuration for NetHSM localhost:8443

Állam#

A NetHSM szoftver négy állapottal rendelkezik: Előkészítetlen, Készenlétbe helyezett, Zárolt és Működőképes.

Állam

Leírás

Előkészítetlen

NetHSM konfiguráció nélkül (gyári alapértelmezés)

Provisioned

NetHSM konfigurációval. A Provisioned állapot Operational vagy Locked állapotot jelent.

Operational

NetHSM konfigurációval és parancsok végrehajtására kész. Az Operational állapot a Provisioned állapotot feltételezi.

Locked

NetHSM konfigurációval, de védett (feloldás szükséges). Az működőképes állapot feltételezi a rendelkezésre bocsátott állapotot.

A NetHSM állapotai és átmenetei

A NetHSM állapotai és átmenetei#


A NetHSM aktuális állapota a következőképpen kérhető le.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST state
NetHSM localhost:8443 is Unprovisioned

Egy új NetHSM Unprovisioned állapotban van, és a rendelkezésre bocsátás után Operational állapotba kerül. A NetHSM üzembe helyezését a Beüzemelés fejezet ismerteti.

Az működő állapotban lévő NetHSM-et a következő módon lehet újra lezárni a védelme érdekében.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST lock
NetHSM localhost:8443 locked

A Locked állapotban lévő NetHSM a következőképpen oldható fel.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST unlock
NetHSM localhost:8443 unlocked

Jelszó feloldása#

A Locking Passphrase a Unlock Key levezetésére szolgál, ha a NetHSM Locked állapotban van. A jelszót a NetHSM üzembe helyezésekor kell beállítani.

A Jelszó feloldása a következőképpen állítható be.

választható opciók

Opció

Leírás

-p, --passphrase TEXT

Az új feloldási jelszó

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-unlock-passphrase
Passphrase:
Repeat for confirmation:
Updated the unlock passphrase for localhost:8443

TLS tanúsítvány#

A TLS tanúsítványt a HTTPS alapú REST API használja, és így a nitropy is. A rendelkezésre bocsátás során egy saját aláírt tanúsítvány jön létre. A tanúsítvány helyettesíthető, például egy hitelesítésszolgáltatótól (CA) származó aláírt tanúsítvánnyal. Ebben az esetben egy tanúsítvány aláírási kérelmet (CSR) kell generálni. Aláírás után a tanúsítványt be kell importálni a NetHSM-be.

Módosításra csak akkor van szükség, ha a tanúsítványt le kell cserélni. Ilyen módosítás lehet a tanúsítvány egy tanúsítványkiadó (CA) aláírt tanúsítványával való helyettesítése.

A TLS-tanúsítványt a következőképpen lehet lekérni.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-a, --api

A tanúsítvány beállítása a NetHSM TLS-interfészhez

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST get-certificate --api
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIBHzCBxaADAgECAgkA7AznVQK3XWkwCgYIKoZIzj0EAwIwFDESMBAGA1UEAwwJ
a2V5ZmVuZGVyMCAXDTcwMDEwMTAwMDAwMFoYDzk5OTkxMjMxMjM1OTU5WjAUMRIw
EAYDVQQDDAlrZXlmZW5kZXIwWTATBgcqhkjOPQIBBggqhkjOPQMBBwNCAARbeCRl
F1ZIjK1bTfrPvtCoYDThMjdV1q8mq+B9FMDo4GIahTCUG/Ub6bCOcbip5pP92J3h
yMEcPuos72c1KcGjMAoGCCqGSM49BAMCA0kAMEYCIQC/BNrkCM5gpsVfa9EqQcM0
PCaADyZG7KKLgDv7asa5LwIhAKDXRE3Tdm9tYObO0X4p0CRQkl1+DnvGljzQe34C
JBax
-----END CERTIFICATE-----

A TLS-tanúsítványt a következőképpen lehet létrehozni.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-t, --type [RSA|Curve25519|EC_P224|EC_P256|EC_P384|EC_P521]

A generált kulcs típusa

-l, --length INTEGER

A generált kulcs hossza

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST generate-tls-key -t Curve25519
Key for TLS interface generated on NetHSM localhost:8443

A tanúsítvány aláírási kérelme (CSR) a tanúsítványhoz a következőképpen generálható.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-a, --api

CSR generálása a NetHSM TLS tanúsítványhoz

--country TEXT

Az ország neve

--state-or-province TEXT

Az állam vagy tartomány neve

--locality TEXT

A helység neve

--organization TEXT

A szervezet neve

--organizational-unit TEXT ``

A szervezeti egység neve

--common-name TEXT

A közös név

--email-address TEXT

Az e-mail cím

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST csr --api --country="DE" --state-or-province="Berlin" --locality="Berlin" --organization="Nitrokey" --organizational-unit="" --common-name="Nitrokey" --email-address="info@nitrokey.com"
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIGBMDUCAQAwAjEAMCowBQYDK2VwAyEAE+nz+nOj80SWG25UbqVcQk6Ua84zuj5B
9qCtPpDUX2qgADAFBgMrZXADQQDwk9LrYDu83a1jgBGqW0I9BVXWEhP4gZLxlVV+
c102GFi963ZPIxG7Z5+uWplz+wr/Vmr7KLr6oM01M/AZPJQO
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

A tanúsítvány a következőképpen cserélhető ki.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-a, --api

A tanúsítvány beállítása a NetHSM TLS-interfészhez

érvek

Érv

Leírás

FILENAME

Tanúsítvány fájl

Példa

nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-certificate --api /tmp/nethsm-certificate

Hálózat#

A hálózati konfiguráció határozza meg a Hálózati port beállításait.

Megjegyzés

Ez a beállítás nem konfigurálja a BMC hálózati portot.

A hálózati konfiguráció a következőképpen kérhető le.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

--network

A hálózati konfiguráció lekérdezése

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST get-config --network
Configuration for NetHSM localhost:8443:
Network:
   IP address:  192.168.1.1
   Netmask:    255.255.255.0
   Gateway:    0.0.0.0

Állítsa be a hálózati konfigurációt a következőképpen.

Megjegyzés

A NetHSM nem támogatja a DHCP-t (Dynamic Host Configuration Protocol).

Megjegyzés

A NetHSM nem támogatja az IPv6 (Internet Protocol 6-os verziója) protokollt.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-a, --ip-address

Az új IP-cím

-n, --netmask

Az új hálózati maszk

-n, --netmask

Az új átjáró

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST set-network-config -a 192.168.1.1 -n 255.255.255.0 -g 0.0.0.0
Updated the network configuration for NetHSM localhost:8443

Idő#

Az időkonfiguráció a NetHSM szoftver rendszeridejét állítja be. A rendszeridő beállítása általában nem szükséges, mivel az a rendszerbeállítás során kerül beállításra.

Az időkonfiguráció a következőképpen kérhető le.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

--time

A rendszeridő lekérdezése

Példa

$ nitropy nethsm -host $NETHSM_HOST get-config --time
Configuration for NetHSM localhost:8443:
Time:      2022-08-17 11:40:00+00:00

Állítsa be a NetHSM időpontját.

Fontos

Ügyeljen arra, hogy az időt UTC időzónában adja meg.

érvek

Érv

Leírás

time

A beállítandó rendszeridő (formátum: ÉÉÉÉÉ-HH-HH-HH:MM:SSZ)

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST set-time 2022-08-17T11:40:00Z
Updated the system time for NetHSM localhost:8443

Mérőszámok#

A NetHSM naplózza a rendszerparaméterek metrikáit.

Megjegyzés

Ehhez a parancshoz a Metrics szerepkörrel rendelkező felhasználó hitelesítése szükséges. A szerepkörről bővebben a Rollák fejezetben olvashat.

A metrikák a következőképpen kérhetők le.

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST metrics
Metric             Value
----------------------------  --------
client connections       0
established state       6
external.received bytes    989931
external.received packets   13239
external.transmitted bytes   25908953
external.transmitted packets  22037
free chunk count        322
gc compactions         0
gc major bytes         21348352
gc major collections      35
gc minor collections      2652
http response 200       28
http response 201       1
http response 204       1
http response 400       1
http response 403       1
http response 404       145
http response 412       1
http response time       0.084998
http response total      178
internal.received bytes    66541
internal.received packets   1130
internal.transmitted bytes   63802
internal.transmitted packets  1133
kv write            2
log errors           3
log warnings          3
maximum allocated space    64528384
maximum releasable bytes    1216
mmapped region count      0
new sleeper size        1
non-mmapped allocated bytes  64528384
sleep queue size        11
syn-rcvd state         0
timers             2
total allocated space     43940832
total client          1
total established       515
total free space        20587552
total sleeper size       12
total syn-rcvd         514
total timers          526
uptime             17626

Naplózás#

A NetHSM naplózhatja a rendszereseményeket a soros portra vagy a hálózaton lévő syslog-kiszolgálóra.

A soros konzol a NetHSM hardver indításától kezdve működik. Tartalmazza a NetHSM firmware és a NetHSM szoftver eseményeit.

A soros konzolkapcsolat beállításai a következők.

A beállítása

Érték

Baud-ráta

115200

Adat bitek

8

Stop bitek

1

Paritás

Nincs

Áramlásszabályozás

Nincs

A syslog-kiszolgáló konfigurációja a következőképpen kérhető le.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

--network

A naplózási konfiguráció lekérdezése

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST get-config --logging
Logging:
  IP address:  0.0.0.0
  Port:     514
  Log level:   info

A syslog-kiszolgáló konfigurációja a következőképpen állítható be.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-p, --passphrase TEXT

Az új naplózási célállomás IP-címe

-p, --port INTEGER

Az új naplózási célállomás portja

-l, --log-level [debug|info|warning|error]

Az új naplózási szint

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST set-logging-config -a 192.168.0.1 -p 514 -l info
Updated the logging configuration for NetHSM localhost:8443

Biztonsági mentés#

A NetHSM felhasználói adatok menthetők egy biztonsági mentési fájlba. Ez a biztonsági másolatfájl tartalmazza az összes Belhasználói adatot, nevezetesen a Konfigurációs tárolót, Autentikációs tárolót, Domain Key Store és Key Store.

Fontos

A NetHSM rendszerszoftver Felügyelet nélküli indítás üzemmódban a Ellengedélyezési jelszó feloldása szükséges, ha egy másik NetHSM hardveren történik a visszaállítás. További információkért olvassa el a az fejezetet.

Fontos

A Vigyázatlan indítás üzemmódban lévő NetHSM a visszaállítás után ugyanebben az üzemmódban lesz.

A biztonsági mentés elindítása előtt be kell állítani a Backup Passphrase (biztonsági mentés jelszava) jelszót. A Backup Passphrase a biztonsági mentési fájlban lévő adatok titkosítására szolgál.

A biztonsági másolat jelszava a következőképpen állítható be.

választható opciók

Opció

Leírás

-p, --passphrase TEXT

Az új biztonsági másolat jelszava

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST -u admin set-backup-passphrase
Passphrase:
Repeat for confirmation:
Updated the backup passphrase for NetHSM localhost:8443

Megjegyzés

Ehhez a parancshoz a Backup szerepkörrel rendelkező felhasználó hitelesítése szükséges. További információkért olvassa el a Rollák fejezetet.

A biztonsági mentés a következőképpen hajtható végre.

érvek

Érv

Leírás

FILENAME

Biztonsági mentés

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST backup /tmp/nethsm-backup
Backup for localhost:8443 written to /tmp/backup

Megjegyzés

Ez a biztonsági mentési fájl csak egy nem provizorizált NetHSM-példányon állítható vissza.

Visszaállítás#

A NetHSM visszaállítható biztonsági másolatból.

Megjegyzés

A NetHSM-nek Nem engedélyezett állapotban kell lennie.

A helyreállítás a következőképpen alkalmazható.

választható opciók

Opció

Leírás

-p, --backup-passphrase passphrase

A Backup Passphrase

-t, --system-time

A beállítandó rendszeridő (formátum: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Fontos

Győződjön meg arról, hogy a helyi számítógépen helyesen van-e beállítva az idő. Ha más időt szeretne beállítani, kérjük, adja meg manuálisan.

érvek

Érv

Leírás

FILENAME | Fájl visszaállítása

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST restore /tmp/nethsm-backup
Backup passphrase:
Backup restored on NetHSM localhost:8443

Frissítés#

A NetHSM frissítései kétlépcsős eljárással telepíthetők. Először a frissítési képet kell feltölteni a NetHSM-re. A képet a rendszer automatikusan ellenőrzi és érvényesíti.

Figyelem

A béta frissítés telepítése miatt adatvesztés következhet be!

A frissítési fájl a következőképpen tölthető fel.

érvek

Érv

Leírás

FILENAME

Fájl frissítése

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST update /tmp/nethsm-update.img.cpio
Image /tmp/nethsm-update.img.cpio uploaded to NetHSM localhost:8443

Ezt követően a frissítés alkalmazható vagy megszakítható. Kérjük, olvassa el a kívánt opciót az alábbiakban.

A frissítést a következőképpen lehet alkalmazni (commitolni).

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST commit-update
Update successfully committed on NetHSM localhost:8443

A frissítés a következőképpen törölhető.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST cancel-update
Update successfully cancelled on NetHSM localhost:8443

Újraindítás és leállítás#

A NetHSM újraindítható és kikapcsolható, akár távolról, akár a NetHSM hardver előlapján található újraindító és kikapcsoló gombbal.

A távoli újraindítás a következőképpen kezdeményezhető.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST reboot
NetHSM localhost:8443 will be rebooted.
Do you want to continue? [y/N]: y
NetHSM localhost:8443 is about to reboot

A távoli leállítás a következőképpen kezdeményezhető.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST shutdown
NetHSM localhost:8443 will be shutdown.
Do you want to continue? [y/N]: y
NetHSM localhost:8443 is about to shutdown

Gyári alapbeállítások visszaállítása#

A NetHSM visszaállítható a gyári alapbeállításokra. Ennek során minden felhasználói adat törlődik.

A gyári alapbeállítások visszaállítása a következőképpen hajtható végre.

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST factory-reset
NetHSM localhost:8443 will be set to factory defaults.
All data will be lost!
Do you want to continue? [y/N]: y
NetHSM localhost:8443 is about to perform a factory reset

Felhasználó kezelése#

Szerepek#

A NetHSM lehetővé teszi a feladatok szétválasztását különböző szerepkörök alkalmazásával. A NetHSM-en konfigurált minden egyes felhasználói fiókhoz a következő Rollák egyike tartozik.

Szerepvállalás

Leírás

Adminisztrátor

Az ezzel a szereppel rendelkező felhasználói fiók hozzáféréssel rendelkezik a NetHSM által biztosított összes művelethez, kivéve a kulcshasználati műveleteket, azaz az üzenet aláírását és visszafejtését.

Operátor

Az ezzel a szerepkörrel rendelkező felhasználói fiók hozzáféréssel rendelkezik az összes kulcshasználati művelethez, a kulcskezelési műveletek csak olvasható részhalmazához és a csak a saját fiókjának módosítását lehetővé tevő felhasználókezelési műveletekhez.

Metrics

Az ezzel a szerepkörrel rendelkező felhasználói fiók csak olvasható metrikai műveletekhez rendelkezik hozzáféréssel.

Backup

Az ezzel a szerepkörrel rendelkező felhasználói fiók csak a rendszer biztonsági mentésének kezdeményezéséhez szükséges műveletekhez fér hozzá.

Megjegyzés

Egy későbbi kiadásban további Rollák kerülhetnek bevezetésre.

Felhasználó hozzáadása#

Adjon hozzá egy felhasználói fiókot a NetHSM-hez. Minden felhasználói fióknak van egy Role, amelyet meg kell adni. A Rólusokról bővebben a Rólusok fejezetben olvashat.

Megjegyzés

A NetHSM véletlenszerű felhasználói azonosítót rendel hozzá, ha nincs megadva.

Egy felhasználói fiókot a következőképpen adhat hozzá.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-n, --real-name TEXT

A felhasználó valódi neve

-r, --role [Administrator|Operator|Metrics|Backup]

Az új felhasználó szerepe

-p, --passphrase TEXT

Az új felhasználó jelszava

választható opciók

Opció

Leírás

-u, --user-id TEXT

Az új felhasználó felhasználói azonosítója

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST add-user --real-name "Nitrokey Operator" --role Operator --user-id operator1
Passphrase:
Repeat for confirmation:
User operator1 added to NetHSM localhost:8443

Felhasználó törlése#

Felhasználói fiók törlése a NetHSM-ből.

Figyelem

A törlés végleges, és nem lehet visszaállítani.

Egy felhasználói fiók a következőképpen törölhető.

érvek

Érv

Leírás

USER_ID

A felhasználó azonosítója.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST delete-user operator1
User operator1 deleted on NetHSM localhost:8443

Felhasználók listája#

A NetHSM felhasználóinak listája.

A lista a következőképpen hívható le.

választható opciók

Opció

Leírás

--details, --no-details

A felhasználó valódi nevének és szerepének lekérdezése

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST list-users
Users on NetHSM localhost:8843:

User ID    Real name        Role
---------   -----------------    -------------
operator1   Nitrokey Operator    Operator
admin     admin          Administrator

Felhasználói jelszó#

A felhasználói fiók jelszava visszaállítható. A jelszót a felhasználói fiók hozzáadásakor kell beállítani.

Megjegyzés

A jelszavaknak >= 10 és <= 200 karakterből kell állniuk.

A felhasználói jelszót a következőképpen lehet beállítani.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-u, --user-id TEXT

A felhasználó azonosítója

-p, --passphrase TEXT

A felhasználó új jelszava

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-passphrase --user-id operator1
Passphrase:
Repeat for confirmation:
Updated the passphrase for user operator1 on NetHSM localhost:8443

Címkék a felhasználók számára#

A Címkék a kulcsok hozzáférési korlátozására használhatók, és opcionális funkció. Csak Operátor szerepkörrel rendelkező felhasználói fiókokhoz rendelhetők. Az Operátorok minden kulcsot láthatnak, de csak azokat használhatják, amelyeknek legalább egy megfelelő Tag van. Egy kulcsot nem módosíthat egy Operátor felhasználó.

A Tagek kulcsokon való használatáról a Tagek kulcsokhoz című fejezetben olvashat.

A Tag a következőképpen adható hozzá.

érvek

Érv

Leírás

USER_ID

A felhasználói azonosító, amelyre a címkét be kell állítani.

TAG

A felhasználói azonosítóhoz beállított címke.

Példa

nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST add-operator-tag operator1 berlin
Added tag berlin for user operator1 on the NetHSM localhost:8443

A Tag a következőképpen törölhető.

érvek

Érv

Leírás

USER_ID

A felhasználói azonosító, amelyre a címkét be kell állítani.

TAG

A felhasználói azonosítóhoz beállított címke.

Példa

nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST delete-operator-tag operator1 berlin
Deleted tag berlin for user operator1 on the NetHSM localhost:8443