Administratie#

Dit hoofdstuk beschrijft administratieve taken voor gebruikers met de rol Administrator. Zie hoofdstuk Rollen voor meer informatie over de rol.

Belangrijk

Lees de informatie in het begin van dit document ` <index.html>`__ voordat u aan de slag gaat.

Systeembeheer#

Informatie over het apparaat#

De leveranciers- en productinformatie voor een NetHSM kan als volgt worden opgevraagd.

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST info
Host:  localhost:8443
Vendor: Nitrokey GmbH
Product: NetHSM

Opstartmodus#

NetHSM kan worden gebruikt in Attended Boot-modus en Unattended Boot-modus.

Opstartmodus

Beschrijving

Bijgewoond Boot

De NetHSM start op in een _vergrendelde_ toestand. De Unlock Passphrase moet tijdens elke start worden ingevoerd, die wordt gebruikt om de User Data te ontsleutelen. Om veiligheidsredenen wordt deze modus aanbevolen en het is de standaardmodus voor een nieuw opgestart systeem.

Onbeheerde Boot

Het systeem start onbeheerd op zonder de noodzaak om de Unlock Passphrase in te voeren in een _Operational_ status. Gebruik deze modus als niet aan uw beschikbaarheidsvereisten kan worden voldaan met de modus Attended Boot.

Waarschuwing

Ongeacht de opstartmodus behoudt de Unlock Passphrase zijn geldigheid en is deze nodig voor het herstellen van back-ups op andere hardware. Bewaar de Unlock Passphrase altijd veilig.

De huidige opstartmodus kan als volgt worden opgevraagd.

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST get-config --unattended-boot
Configuration for NetHSM localhost:8443:
  Unattended boot: off

De opstartmodus kan als volgt worden gewijzigd. Bij de volgende boot zal de NetHSM zich dienovereenkomstig gedragen.

Argumenten

Argument

Beschrijving

Status

In- of uitschakelen van Unattended Boot. Kan de waarde on of off hebben.

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-unattended-boot on
Updated the unattended boot configuration for NetHSM localhost:8443

Staat#

De NetHSM-software heeft vier toestanden: Unprovisioned, Provisioned, Locked, en Operational.

Staat

Beschrijving

Unprovisioned

NetHSM zonder configuratie (fabrieksinstelling)

Provisioned

NetHSM met configuratie. De status Provisioned impliceert een status Operational of Locked.

*operationeel

NetHSM met configuratie en klaar om commando’s uit te voeren. De status Operational impliceert de status Provisioned.

Locked

NetHSM met configuratie maar versleutelde en ontoegankelijke gegevensopslag. Typisch is de volgende stap om het systeem te ontgrendelen. De status Locked impliceert de status Provisioned.

Staten en overgangen van het NetHSM

Staten en overgangen van het NetHSM#


De huidige toestand van de NetHSM kan als volgt worden opgevraagd.

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST state
NetHSM localhost:8443 is Unprovisioned

Een nieuwe NetHSM heeft een Unprovisioned status en komt na provisioning in de Operational status. Het provisioneren van een NetHSM wordt beschreven in het hoofdstuk Provisioning.

Een NetHSM in de status Operationeel kan opnieuw worden vergrendeld om deze als volgt te beschermen.

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST lock
NetHSM localhost:8443 locked

Een NetHSM in de status Locked kan als volgt worden ontgrendeld. Terwijl de NetHSM zich in de status _Locked_ bevindt, zijn er geen andere bewerkingen mogelijk. Daarna is de NetHSM in een _Operational_ status.

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST unlock
NetHSM localhost:8443 unlocked

Wachtwoord ontgrendelen#

De Unlock Passphrase wordt gebruikt om een Unlock Key af te leiden als de NetHSM in de status Locked staat. De wachtwoordzin wordt aanvankelijk ingesteld tijdens de provisionering van de NetHSM.

Waarschuwing

De ontgrendelingswachtzin kan niet worden gereset zonder de huidige waarde te kennen. Als de ontgrendelingswachtzin verloren gaat, kan deze niet worden gereset naar een nieuwe waarde en kan de NetHSM niet worden ontgrendeld.

De Unlock Passphrase kan als volgt worden ingesteld.

Optionele opties

Optie

Beschrijving

-n, --new-passphrase TEXT

De nieuwe ontgrendelingswachtzin

-p, --current-passphrase TEXT

De huidige ontgrendelingswachtzin

-f, , –force

Vraag niet om bevestiging voordat u de wachtwoordzin wijzigt

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-unlock-passphrase
New passphrase:
Repeat for confirmation:
Current passphrase:
Warning: The unlock passphrase cannot be reset without knowing the current value. If the unlock passphrase is lost, neither can it be reset to a new value nor can the NetHSM be unlocked.
Do you want to continue? [y/N]: y
Updated the unlock passphrase for NetHSM localhost:8443

TLS-certificaat#

Het TLS-certificaat wordt gebruikt voor de op HTTPS gebaseerde REST API, en dus ook door nitropy. Tijdens provisioning wordt een zelf ondertekend certificaat aangemaakt. Het certificaat kan worden vervangen, bijvoorbeeld door een ondertekend certificaat van een certificate authority (CA). In dat geval moet een Certificate Signing Request (CSR) worden gegenereerd. Na ondertekening moet het certificaat in de NetHSM worden geïmporteerd.

Een wijziging is alleen nodig wanneer het certificaat moet worden vervangen. Die wijziging kan zijn om het te vervangen door een ondertekend certificaat van een certificaatautoriteit (CA).

Het TLS-certificaat kan als volgt worden opgehaald.

Verplichte opties

Optie

Beschrijving

-a, --api

Het certificaat voor de NetHSM TLS-interface instellen

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST get-certificate --api
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIBHzCBxaADAgECAgkA7AznVQK3XWkwCgYIKoZIzj0EAwIwFDESMBAGA1UEAwwJ
a2V5ZmVuZGVyMCAXDTcwMDEwMTAwMDAwMFoYDzk5OTkxMjMxMjM1OTU5WjAUMRIw
EAYDVQQDDAlrZXlmZW5kZXIwWTATBgcqhkjOPQIBBggqhkjOPQMBBwNCAARbeCRl
F1ZIjK1bTfrPvtCoYDThMjdV1q8mq+B9FMDo4GIahTCUG/Ub6bCOcbip5pP92J3h
yMEcPuos72c1KcGjMAoGCCqGSM49BAMCA0kAMEYCIQC/BNrkCM5gpsVfa9EqQcM0
PCaADyZG7KKLgDv7asa5LwIhAKDXRE3Tdm9tYObO0X4p0CRQkl1+DnvGljzQe34C
JBax
-----END CERTIFICATE-----

Het TLS-certificaat kan als volgt worden gegenereerd.

Verplichte opties

Optie

Beschrijving

-t, --type [RSA|Curve25519|EC_P224|EC_P256|EC_P384|EC_P521]

Het type voor de gegenereerde sleutel

-l, --length INTEGER

De lengte van de gegenereerde sleutel

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST generate-tls-key -t Curve25519
Key for TLS interface generated on NetHSM localhost:8443

Het Certificate Signing Request (CSR) voor het certificaat kan als volgt worden gegenereerd.

Verplichte opties

Optie

Beschrijving

-a, --api

Een CSR genereren voor het NetHSM TLS-certificaat

--country TEXT

De naam van het land

--state-or-province TEXT

De naam van de staat of provincie

--locality TEXT

De plaatsnaam

--organization TEXT

De naam van de organisatie

--organizational-unit TEXT

De naam van de organisatie-eenheid

--common-name TEXT

De gemeenschappelijke naam

--email-address TEXT

Het e-mailadres

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST csr --api --country="DE" --state-or-province="Berlin" --locality="Berlin" --organization="Nitrokey" --organizational-unit="" --common-name="Nitrokey" --email-address="info@nitrokey.com"
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIGBMDUCAQAwAjEAMCowBQYDK2VwAyEAE+nz+nOj80SWG25UbqVcQk6Ua84zuj5B
9qCtPpDUX2qgADAFBgMrZXADQQDwk9LrYDu83a1jgBGqW0I9BVXWEhP4gZLxlVV+
c102GFi963ZPIxG7Z5+uWplz+wr/Vmr7KLr6oM01M/AZPJQO
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Het certificaat kan als volgt worden vervangen.

Verplichte opties

Optie

Beschrijving

-a, --api

Het certificaat voor de NetHSM TLS-interface instellen

Argumenten

Argument

Beschrijving

FILENAME

Certificaat bestand

Voorbeeld

nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-certificate --api /tmp/nethsm-certificate

Netwerk#

De netwerkconfiguratie definieert de instellingen die worden gebruikt voor de Netwerkpoort.

Notitie

Met deze instellingen wordt de BMC-netwerkpoort niet geconfigureerd.

De netwerkconfiguratie kan als volgt worden opgevraagd.

Verplichte opties

Optie

Beschrijving

--network

De netwerkconfiguratie opvragen

Voorbeeld

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST get-config --network
Configuration for NetHSM localhost:8443:
Network:
   IP address:  192.168.1.1
   Netmask:    255.255.255.0
   Gateway:    0.0.0.0

Stel de netwerkconfiguratie als volgt in.

Notitie

De NetHSM ondersteunt geen DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Notitie

De NetHSM ondersteunt geen IPv6 (Internet Protocol versie 6).

Verplichte opties

Optie

Beschrijving

-a, --ip-address

Het nieuwe IP-adres

-n, --netmask

Het nieuwe netmasker

-n, --netmask

De nieuwe poort

Voorbeeld

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST set-network-config -a 192.168.1.1 -n 255.255.255.0 -g 0.0.0.0
Updated the network configuration for NetHSM localhost:8443

Tijd#

De tijdconfiguratie stelt de systeemtijd van de NetHSM-software in. Het is meestal niet nodig om de systeemtijd in te stellen, omdat deze wordt ingesteld tijdens de provisioning.

De tijdconfiguratie kan als volgt worden opgevraagd.

Verplichte opties

Optie

Beschrijving

--time

De systeemtijd opvragen

Voorbeeld

$ nitropy nethsm -host $NETHSM_HOST get-config --time
Configuration for NetHSM localhost:8443:
Time:      2022-08-17 11:40:00+00:00

Stel de tijd van de NetHSM in.

Belangrijk

Zorg ervoor dat u de tijd doorgeeft in UTC-tijdzone.

Argumenten

Argument

Beschrijving

time

De in te stellen systeemtijd (Formaat: JJJJ-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Voorbeeld

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST set-time 2022-08-17T11:40:00Z
Updated the system time for NetHSM localhost:8443

Metriek#

De NetHSM logt metrieken van systeemparameters.

Notitie

Dit commando vereist de authenticatie van een gebruiker met de rol Metrics. Zie hoofdstuk Rollen voor meer informatie over de rol.

Raadpleeg Metrics voor meer informatie over elke metric.

De metriek kan als volgt worden opgevraagd.

Voorbeeld

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST metrics
Metric             Value
----------------------------  --------
client connections       0
established state       6
external.received bytes    989931
external.received packets   13239
external.transmitted bytes   25908953
external.transmitted packets  22037
free chunk count        322
gc compactions         0
gc major bytes         21348352
gc major collections      35
gc minor collections      2652
http response 200       28
http response 201       1
http response 204       1
http response 400       1
http response 403       1
http response 404       145
http response 412       1
http response time       0.084998
http response total      178
internal.received bytes    66541
internal.received packets   1130
internal.transmitted bytes   63802
internal.transmitted packets  1133
kv write            2
log errors           3
log warnings          3
maximum allocated space    64528384
maximum releasable bytes    1216
mmapped region count      0
new sleeper size        1
non-mmapped allocated bytes  64528384
sleep queue size        11
syn-rcvd state         0
timers             2
total allocated space     43940832
total client          1
total established       515
total free space        20587552
total sleeper size       12
total syn-rcvd         514
total timers          526
uptime             17626

Loggen#

De NetHSM kan systeemgebeurtenissen loggen op de seriële poort of op een syslogserver op het netwerk.

Belangrijk

Voor elke productie-implementatie moet het NetHSM-logboek continu worden gemonitord om direct melding te maken van potentiële beveiligingsproblemen.

De configuratie van de syslogserver kan als volgt worden opgevraagd.

Verplichte opties

Optie

Beschrijving

--network

De logboekconfiguratie opvragen

Voorbeeld

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST get-config --logging
Logging:
  IP address:  0.0.0.0
  Port:     514
  Log level:   info

De syslogserverconfiguratie kan als volgt worden ingesteld.

Verplichte opties

Optie

Beschrijving

-p, --passphrase TEXT

Het IP-adres van de nieuwe logboekbestemming

-p, --port INTEGER

De poort van de nieuwe logboekbestemming

-l, --log-level [debug|info|warning|error]

Het nieuwe logboekniveau

Voorbeeld

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST set-logging-config -a 192.168.0.1 -p 514 -l info
Updated the logging configuration for NetHSM localhost:8443

De seriële console werkt vanaf het begin van de NetHSM-hardware. Het omvat gebeurtenissen van de NetHSM-firmware en de NetHSM-software.

De instellingen voor de seriële consoleverbinding zijn als volgt.

Instelling

Waarde

Baudrate

115200

Gegevensbits

8

Stopbits

1

Pariteit

Geen

Stroomregeling

Geen

Backup#

De NetHSM Gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen in een back-up bestand. Dit backupbestand bevat alle Gebruikersgegevens, namelijk Configuratieopslag, Authenticatieopslag, Domeinsleutelopslag en Sleutelopslag.

Belangrijk

Een NetHSM-systeemsoftware in Unattended Boot-modus vereist de Unlock Passphrase als deze op een andere NetHSM-hardware wordt hersteld. Raadpleeg het hoofdstuk Unlock Passphrase voor meer informatie.

Belangrijk

Een NetHSM in Unattended Boot modus staat na een restore in dezelfde modus.

Voordat een back-up kan worden gestart, moet de Backup Passphrase worden ingesteld. De Backup Passphrase wordt gebruikt om de gegevens in het back-upbestand te coderen.

Waarschuwing

De back-uppassphrase kan niet gereset worden zonder de huidige waarde te kennen. Als de wachtwoordzin voor de back-up verloren gaat, kan deze niet opnieuw worden ingesteld op een nieuwe waarde en kunnen de gemaakte back-ups niet worden hersteld.

De reservewachtzin kan als volgt worden ingesteld.

Optionele opties

Optie

Beschrijving

-n, --new-passphrase TEXT

De nieuwe wachtwoordzin voor de back-up

-p, --current-passphrase TEXT

De huidige wachtwoordzin voor de back-up (of een lege tekenreeks als deze niet is ingesteld)

-f, , –force

Vraag niet om bevestiging voordat u de wachtwoordzin wijzigt

Voorbeeld

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST -u admin set-backup-passphrase
New passphrase:
Repeat for confirmation:
Warning: The backup passphrase cannot be reset without knowing the current value. If the backup passphrase is lost, neither can it be reset to a new value nor can the created backups be restored.
Do you want to continue? [y/N]: y
The current backup passphrase (or an empty string if not set) []:
Updated the backup passphrase for NetHSM localhost:8443

Notitie

Dit commando vereist de authenticatie van een gebruiker met de rol Backup. Zie hoofdstuk Rollen voor meer informatie.

De back-up kan als volgt worden uitgevoerd.

Argumenten

Argument

Beschrijving

FILENAME

Back-up bestand

Voorbeeld

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST backup /tmp/nethsm-backup
Backup for localhost:8443 written to /tmp/backup

Notitie

Dit backupbestand kan worden teruggezet op een niet-geprovisioneerde NetHSM-instantie:

Herstel#

De NetHSM kan worden hersteld vanuit een back-upbestand.

 • Als de NetHSM Unprovisioned is, worden alle User Data inclusief systeemconfiguratie hersteld en opnieuw opgestart. Daarom kan het systeem achteraf andere netwerkinstellingen, TLS-certificaat en Unlock Passphrase krijgen.

 • Als de NetHSM Provisioned is, worden gebruikers en gebruikerssleutels hersteld, maar niet de systeemconfiguratie. In dit geval worden alle eerder bestaande gebruikers en gebruikerssleutels verwijderd. De NetHSM eindigt in een Operationele status.

Het herstel kan als volgt worden toegepast.

Optionele opties

Optie

Beschrijving

-p, --backup-passphrase passphrase

De Backup Passphrase

-t, --system-time

De in te stellen systeemtijd (Formaat: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ).

Belangrijk

Zorg ervoor dat de tijd van uw lokale computer correct is ingesteld. Om een andere tijd in te stellen, moet u deze handmatig opgeven.

Argumenten

Argument

Beschrijving

FILENAME | Bestand herstellen

Voorbeeld

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST restore /tmp/nethsm-backup
Backup passphrase:
Backup restored on NetHSM localhost:8443

Software bijwerken#

Software-updates kunnen in twee stappen worden geïnstalleerd. Eerst moet de update-image worden geüpload naar een Provisioned NetHSM. De NetHSM verifieert de authenticiteit, integriteit en het versienummer van de image. Optioneel geeft de NetHSM eventuele release notes weer.

Waarschuwing

Er kan gegevensverlies optreden door de installatie van een bèta-update! Stabiele versies zouden geen gegevensverlies mogen veroorzaken. Het is echter aan te raden om een back-up te maken voordat je gaat updaten.

Het updatebestand kan als volgt worden geüpload.

Argumenten

Argument

Beschrijving

FILENAME

Bestand bijwerken

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST update /tmp/nethsm-update.img.cpio
Image /tmp/nethsm-update.img.cpio uploaded to NetHSM localhost:8443

Daarna kan de update worden toegepast of afgebroken. Raadpleeg de gewenste optie hieronder. Als de NetHSM wordt uitgeschakeld vóór de “commit” bewerking, moet het updatebestand opnieuw worden geüpload.

De update kan als volgt worden toegepast (gecommit). Eventuele gegevensmigratie wordt pas uitgevoerd _nadat_ de NetHSM met succes de nieuwe versie van de systeemsoftware heeft opgestart.

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST commit-update
Update successfully committed on NetHSM localhost:8443

De update kan als volgt worden geannuleerd.

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST cancel-update
Update successfully cancelled on NetHSM localhost:8443

Opnieuw opstarten en afsluiten#

De NetHSM kan opnieuw worden opgestart en afgesloten, hetzij op afstand, hetzij met de herstart- en uitschakelknop op de voorkant van de NetHSM-hardware.

De reboot op afstand kan als volgt worden geïnitieerd.

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST reboot
NetHSM localhost:8443 will be rebooted.
Do you want to continue? [y/N]: y
NetHSM localhost:8443 is about to reboot

De uitschakeling op afstand kan als volgt worden geïnitieerd.

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST shutdown
NetHSM localhost:8443 will be shutdown.
Do you want to continue? [y/N]: y
NetHSM localhost:8443 is about to shutdown

Terugzetten naar fabrieksinstellingen#

Een Provisioned NetHSM kan gereset worden naar de fabrieksinstellingen. In dit geval worden alle gebruikersgegevens veilig verwijderd en start de NetHSM op in een Unprovisioned status. Daarna wil je misschien provision de NetHSM.

De reset naar de fabrieksinstellingen kan als volgt worden uitgevoerd.

Voorbeeld

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST factory-reset
NetHSM localhost:8443 will be set to factory defaults.
All data will be lost!
Do you want to continue? [y/N]: y
NetHSM localhost:8443 is about to perform a factory reset

Gebruikersbeheer#

Rollen#

De NetHSM staat de scheiding van taken toe door het gebruik van verschillende rollen. Aan elke op de NetHSM geconfigureerde gebruikersaccount is een van de volgende rollen toegewezen.

Rol

Beschrijving

Administrator

Een gebruikersaccount met deze rol heeft toegang tot alle door de NetHSM geboden operaties, behalve tot operaties voor sleutelgebruik, d.w.z. ondertekening en decodering van berichten.

Operator

R-Operator: Een gebruikersaccount met deze rol heeft toegang tot alle sleutelgebruikoperaties, een alleen-lezen subset van sleutelbeheeroperaties en gebruikersbeheeroperaties die alleen wijzigingen voor hun eigen account toestaan.

Metrics

Een gebruikersaccount met deze rol heeft alleen toegang tot alleen-lezen metriekbewerkingen.

Backup

Een gebruikersaccount met deze rol heeft alleen toegang tot de handelingen die nodig zijn om een systeemback-up te starten.

Zie Tags voor meer verfijnde toegangsbeperkingen.

Notitie

In een toekomstige versie kunnen extra rollen worden ingevoerd.

Gebruiker toevoegen#

Voeg een gebruikersaccount toe aan de NetHSM. Elk gebruikersaccount heeft een Rol, die gespecificeerd moet worden. Zie hoofdstuk Rollen voor meer informatie over Rollen.

Notitie

De NetHSM wijst een willekeurig gebruikers-ID toe als er geen is opgegeven.

Een gebruikersaccount kan als volgt worden toegevoegd.

Verplichte opties

Optie

Beschrijving

-n, --real-name TEXT

De echte naam van de gebruiker

-r, --role [Administrator|Operator|Metrics|Backup]

De Rol van de nieuwe gebruiker

-p, --passphrase TEXT

De wachtwoordzin van de nieuwe gebruiker

Optionele opties

Optie

Beschrijving

-u, --user-id TEXT

Het gebruikers-ID van de nieuwe gebruiker

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST add-user --real-name "Nitrokey Operator" --role Operator --user-id operator1
Passphrase:
Repeat for confirmation:
User operator1 added to NetHSM localhost:8443

Gebruiker verwijderen#

Een gebruikersaccount van de NetHSM verwijderen.

Waarschuwing

Verwijdering is permanent en kan niet worden teruggedraaid.

Een gebruikersaccount kan als volgt worden verwijderd.

Argumenten

Argument

Beschrijving

USER_ID

De gebruikers-id van de gebruiker.

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST delete-user operator1
User operator1 deleted on NetHSM localhost:8443

Lijst Gebruikers#

Maak een lijst van de gebruikers op de NetHSM.

De lijst kan als volgt worden opgevraagd.

Optionele opties

Optie

Beschrijving

--details, --no-details

De echte naam en de rol van de gebruiker opvragen

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST list-users
Users on NetHSM localhost:8843:

User ID    Real name        Role
---------   -----------------    -------------
operator1   Nitrokey Operator    Operator
admin     admin          Administrator

Gebruikerswachtzin#

De wachtwoordzin van een gebruikersaccount kan opnieuw worden ingesteld. Een wachtwoordzin wordt aanvankelijk ingesteld tijdens het toevoegen van een gebruikersaccount.

Notitie

Passphrases moeten >= 10 en <= 200 tekens bevatten.

De gebruikerswachtzin kan als volgt worden ingesteld.

Verplichte opties

Optie

Beschrijving

-u, --user-id TEXT

De gebruikers-ID van de gebruiker

-p, --passphrase TEXT

De nieuwe wachtwoordzin van de gebruiker

Voorbeeld

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-passphrase --user-id operator1
Passphrase:
Repeat for confirmation:
Updated the passphrase for user operator1 on NetHSM localhost:8443

Tags voor gebruikers#

Tags kunnen worden gebruikt om verfijnde toegangsbeperkingen op sleutels in te stellen en zijn een optionele functie. Een of meer Tags kunnen alleen worden toegewezen aan gebruikersaccounts met de rol Operator. De Operators kunnen alle sleutels zien, maar alleen die gebruiken met ten minste één corresponderende Tag. Een sleutel kan niet worden gewijzigd door een gebruiker Operator.

Voor meer informatie over het gebruik van Tags op toetsen, zie Tags voor toetsen.

Een Tag kan als volgt worden toegevoegd.

Argumenten

Argument

Beschrijving

USER_ID

De gebruikers-ID om de tag op in te stellen.

TAG

De tag die op de gebruikers-ID moet worden ingesteld.

Voorbeeld

nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST add-operator-tag operator1 berlin
Added tag berlin for user operator1 on the NetHSM localhost:8443

De Tag kan als volgt worden verwijderd.

Argumenten

Argument

Beschrijving

USER_ID

De gebruikers-ID om de tag op in te stellen.

TAG

De tag die op de gebruikers-ID moet worden ingesteld.

Voorbeeld

nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST delete-operator-tag operator1 berlin
Deleted tag berlin for user operator1 on the NetHSM localhost:8443