IPsec#

Strong Swan funguje pomocí Řidiče PKCS#11. V zásadě postupujte podle následujících kroků:

 1. Vygenerujte klíč na Nitrokey pomocí nástroje pkcs11-tool. V tomto příkladu je to 4096bitový klíč RSA.

$ pkcs11-tool --module /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/opensc-pkcs11.so -l -k --key-type rsa:4096 --id 10 --label 'Staging Access'
 1. Generování žádosti o podepsání certifikátu pomocí openssl + modulu pkcs11

$ openssl
OpenSSL> engine dynamic -pre SO_PATH:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/engines-1.1/pkcs11.so -pre ID:pkcs11 -pre LIST_ADD:1 -pre LOAD -pre MODULE_PATH:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/opensc-pkcs11.so
OpenSSL> req -engine pkcs11 -sha256 -new -key id_10 -keyform engine -out user@email.com-staging-cert.csr -subj '/C=GB/L=Cambridge/O=Organization/OU=Staging Access/CN=user@email.com/emailAddress=user@email.com'
 1. Podepište certifikát pomocí své certifikační autority

 2. Převod certifikátu na DER

$ openssl x509 -in user@email.com-staging-cert.csr -out user@email.com-staging-cert.der -outform DER
 1. Import certifikátu do Nitrokey pomocí nástroje pkcs11-tool

$ pkcs11-tool --module /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/opensc-pkcs11.so -l -y cert -w user@email.com-staging-cert.der --id 10 --label 'Staging Access'
 1. Nakonfigurujte Strongswan tak, aby načetl modul opensc-pkcs11 a poté načetl certifikát na Nitrokey. Upravte soubor /etc/strongswan.d/charon/pkcs11.conf a přidejte následující modul:

modules {
  Nitrokey {
    path = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/opensc-pkcs11.so
  }
}
 1. Inicializujte připojení VPN prostřednictvím IPSec/Strongswan a poté požádejte o zadání PIN kódu Nitrokey.

 2. VPN je nyní připojena