Αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων και σύνδεση χωρίς κωδικό πρόσβασης για λογαριασμούς Nextcloud#

Αυτά είναι τα βασικά βήματα για την εγγραφή του Nitrokey FIDO2 ως δεύτερου παράγοντα ή τη ρύθμιση σύνδεσης χωρίς κωδικό πρόσβασης σε έναν λογαριασμό Nextcloud.