Ρύθμιση PKCS#11#

Εγκατάσταση#

Μπορείτε είτε να λάβετε την ενότητα NetHSM PKCS#11 ως προμεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο είτε να τη μεταγλωττίσετε από τον πηγαίο κώδικα.

Προμεταγλωττισμένα δυαδικά αρχεία#

 1. Κατεβάστε το αρχείο της ενότητας που αντιστοιχεί στο σύστημά σας από τη σελίδα releases του αποθετηρίου.

 2. Αντιγράψτε το αρχείο της ενότητας στον κατάλογο όπου οι εφαρμογές PKCS#11 περιμένουν να το βρουν.

Μεταγλώττιση από την πηγή#

 1. Εγκαταστήστε το Rust toolchain.

 2. Κατεβάστε και εξάγετε τον πηγαίο κώδικα από τη σελίδα releases ή κλωνοποιήστε το αποθετήριο ` <https://github.com/Nitrokey/nethsm-pkcs11>` __.

 3. Εκτελέστε το cargo build --release στον κατάλογο πηγής.

Διαμόρφωση#

Από προεπιλογή, η ενότητα αναζητά αρχεία ρυθμίσεων στο:

 • /etc/nitrokey/p11nethsm.conf

 • /usr/local/etc/nitrokey/p11nethsm.conf

 • $HOME/.config/nitrokey/p11nethsm.conf

Αν υπάρχουν πολλά αρχεία, οι ρυθμίσεις θα συγχωνευθούν έτσι ώστε οι θέσεις όλων των αρχείων ρυθμίσεων να χρησιμοποιηθούν από την ενότητα.

Μπορείτε να ορίσετε χειροκίνητα τη θέση του αρχείου ρυθμίσεων (μόνο αυτό θα διαβαστεί) με τη μεταβλητή env P11NETHSM_CONFIG_FILE (π.χ. P11NETHSM_CONFIG_FILE=./p11nethsm.conf).

Μορφή αρχείου διαμόρφωσης#

Η διαμόρφωση είναι σε μορφή yaml:

# Set this option to true to enable the compatibility option for the C_SetAttributeValue() function.
# This allows the applications using the Java Sun PKCS11 module (like EJBCA) to generate keys.
# When using this, the names given to the keys will be ignored and the keys will have random names.
# Under the hood it will store in memory the name given to the key when calling C_SetAttributeValue(). When a certificate is uploaded it will check if the name was previously passed to C_SetAttributeValue() and translate it to the real name on the NetHSM.
enable_set_attribute_value: false

# Optional log level, acceptable values are Trace, Debug, Info, Warn and Error
log_level: Debug

# By default, the module logs to both syslog and stderr, trying the sockets /dev/log, /var/run/syslog and finally /var/run/log
# A custom socket can be configured:
syslog_socket: /var/nethsm/log
# Instead of a socket, a custom UDP or TCP syslog can be configured:
# syslog_udp:
#  to_addr: 127.0.0:1:514
#  from_addr: 127.0.0:1:4789
# syslog_tcp: 127.0.0.1:601
# Only one option among "syslog_socket", "syslog_udp", "syslog_tcp" can be configured at the same time

# You can configure the syslog facility ( "kern", "user", "mail", "daemon", "auth", "syslog", "lpr", "news", "uucp", "cron", "authpriv", "ftp", "local0", "local1", "local2", "local3", "local4", "local5", "local6" or "local7"):
syslog_facility: "user"
# You can set the hostname (for use only with syslog_udp or syslog_tcp)
# syslog_hostname: "localhsm-pkcs11"
# You can set the process name (defaults to the process name obtained from the OS)
# syslog_process: "NetHSM Pkcs11"
# You can set the pid used in logs (defaults to the process id obtained from the OS)
# syslog_pid: 0
# You can also configure a custom file, or "-" for stderr.
# log_file: /tmp/p11nethsm.log

# Each "slot" represents a HSM cluster of server that share the same user and keys.
slots:
 - label: LocalHSM            # Name your NetHSM however you want
  description: Local HSM (docker)    # Optional description

  # Users connecting to the NetHSM server
  operator:
   username: "operator"
   # If the password starts with `env:`, it will obtain the password from an environment variable:
   # password: "env:LOCALHSMPASS"
   password: "localpass"
  administrator:
   username: "admin"

  # List the NetHSM instances
  instances:
   - url: "https://keyfender:8443/api/v1"  # URL to reach the server
    # To avoid having to re-open connections on each requests, the module keeps a connection pool to each instance. If the module is used by a multithreaded application, multiple connections can be opened at the same time.
    # This configures the maximum number of connections in the pool at the same time.
    # Note that this does not limit the total number of open connections.
    # Having a degree of parrallelism that is higher than the max number of idle connection can lead overhead as those connections will be closed an re-opened frenquently
    max_idle_connections: 10
    # By default, the certificate of the HSM will be validated using the system's root certificate authority.
    # When the NetHSM uses a self-signed certificate, it can be verified against an allowed list of sha256 fingerprint of the NetHSM's certificate:
    sha256_fingerprints:
     - "31:92:8E:A4:5E:16:5C:A7:33:44:E8:E9:8E:64:C4:AE:7B:2A:57:E5:77:43:49:F3:69:C9:8F:C4:2F:3A:3B:6E"
    # Alternatively certificate checks can be skipped entirely with danger_insecure_cert option.
    # This should be avoided if possible and certainly not used with a productive NetHSM.
    # danger_insecure_cert: true
  # Configure the network retry mechanism. If absent, no retries are attempted on a network error
  retries:
   # The number of retries after a network error
   count: 3
   # The delay between retries, in integer seconds
   delay_seconds: 1
  # Configurable timeout for network operations. If a network operation takes more than, `timeout_seconds`, consider it failed. If `retries` is configured, it will be retried.
  # Defaults to infinite
  timeout_seconds: 10

Περιπτώσεις#

Εάν στην ίδια υποδοχή αναφέρονται πολλές περιπτώσεις NetHSM, οι εν λόγω περιπτώσεις πρέπει να διαμορφωθούν σε συστάδα. Τα διαπιστευτήρια των χρηστών και τα κλειδιά πρέπει να είναι τα ίδια σε όλες τις περιπτώσεις.

Η ενότητα θα χρησιμοποιήσει τις περιπτώσεις με κυκλικό τρόπο, δοκιμάζοντας μια άλλη περίπτωση αν αποτύχει μία.

Χρήστες#

Οι χρήστες χειριστής και διαχειριστής είναι προαιρετικοί, αλλά η ενότητα δεν θα ξεκινήσει αν δεν έχει ρυθμιστεί κανένας χρήστης. Αυτό γίνεται για να μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα μόνο με χρήστη διαχειριστή, μόνο με χρήστη χειριστή ή και με τους δύο ταυτόχρονα.

Όταν οριστούν οι δύο χρήστες, η ενότητα θα χρησιμοποιεί τον χειριστή από προεπιλογή και θα χρησιμοποιεί τον χρήστη διαχειριστή μόνο όταν το χρειάζεται η ενέργεια.

Ο κανονικός χρήστης PKCS11 αντιστοιχίζεται στον χειριστή του NetHSM και ο χρήστης PKCS11 SO αντιστοιχίζεται στον διαχειριστή του NetHSM.

Κωδικοί πρόσβασης#

Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να παρέχεται με πολλαπλά μέσα:

 • Σε απλό κείμενο στη ρύθμιση παραμέτρων password: "mypassword"

 • Σε μια μεταβλητή περιβάλλοντος που διαβάζεται από την ενότητα με το πρόθεμα env:: env:ENV_STORING_THE_PASSWORD

 • Μέσω της λειτουργίας σύνδεσης του pkcs11, παράδειγμα για το pcks11-tool: pkcs11-tool --module libnethsm_pkcs11.so -p opPassphrase Για να δώσετε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να χρησιμοποιήσετε το --so-pin: pkcs11-tool --module libnethsm_pkcs11.so --login --login-type so --so-pin Administrator

Εάν ο κωδικός πρόσβασης ενός χρήστη δεν έχει οριστεί στο αρχείο ρυθμίσεων, θα απαιτηθεί σύνδεση για την παροχή του κωδικού πρόσβασης (3η μέθοδος).

Ένα NetHSM που δεν είναι λειτουργικό θεωρείται ως υποδοχή με το κουπόνι να μην υπάρχει.