Διοίκηση#

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει διαχειριστικές εργασίες για χρήστες με το ρόλο Διαχειριστής. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρόλοι για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το ρόλο.

Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις πληροφορίες στην αρχή του ` παρόντος εγγράφου <index.html>`__ προτού ξεκινήσετε να εργάζεστε.

Διαχείριση συστήματος#

Πληροφορίες συσκευής#

Οι πληροφορίες προμηθευτή και προϊόντος για ένα NetHSM μπορούν να ανακτηθούν ως εξής.

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST info
Host:  localhost:8443
Vendor: Nitrokey GmbH
Product: NetHSM

Λειτουργία εκκίνησης#

Το NetHSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία Αυτόνομης εκκίνησης και Αυτόνομης εκκίνησης.

Λειτουργία εκκίνησης

Περιγραφή

Συμμετείχε στο Boot

Το NetHSM εκκινείται σε κατάσταση _Locked_. Σε κάθε εκκίνηση πρέπει να εισάγεται η φράση Unlock Passphrase, η οποία χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογράφηση των δεδομένων χρήστη ** . Για λόγους ασφαλείας, αυτή η κατάσταση συνιστάται και είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση για ένα σύστημα που παρέχεται πρόσφατα.

Εκκίνηση χωρίς επίβλεψη

Το σύστημα εκκινείται χωρίς επιτήρηση, χωρίς να χρειάζεται να εισαχθεί το Unlock Passphrase σε κατάσταση _Operational_. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία εάν οι απαιτήσεις διαθεσιμότητάς σας δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με τη λειτουργία Attended Boot.

Προειδοποίηση

Ανεξάρτητα από τη λειτουργία εκκίνησης, το Unlock Passphrase διατηρεί την εγκυρότητά του και απαιτείται για την επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας σε άλλο υλικό. Φυλάξτε το Unlock Passphrase ασφαλές ανά πάσα στιγμή.

Η τρέχουσα λειτουργία εκκίνησης μπορεί να ανακτηθεί ως εξής.

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST get-config --unattended-boot
Configuration for NetHSM localhost:8443:
  Unattended boot: off

Η λειτουργία εκκίνησης μπορεί να αλλάξει ως εξής. Κατά την επόμενη εκκίνηση, το NetHSM θα συμπεριφερθεί ανάλογα.

Επιχειρήματα

Επιχειρήματα

Περιγραφή

Κατάσταση

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Ανεπίβλεπτης εκκίνησης. Μπορεί να έχει την τιμή on ή off.

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-unattended-boot on
Updated the unattended boot configuration for NetHSM localhost:8443

Κράτος#

Το λογισμικό NetHSM έχει τέσσερις καταστάσεις: Δεν προβλέπεται, Προβλέπεται, Κλειδωμένο και Λειτουργικό.

Κράτος

Περιγραφή

Δεν προβλέπεται

NetHSM χωρίς διαμόρφωση (εργοστασιακή προεπιλογή)

Προβλέπεται

NetHSM με διαμόρφωση. Η κατάσταση Provisioned συνεπάγεται είτε Operational είτε Locked.

Λειτουργικό

NetHSM με διαμόρφωση και έτοιμο να εκτελέσει εντολές. Η κατάσταση λειτουργική συνεπάγεται την κατάσταση προγραμματισμένη.

Κλειδωμένο

NetHSM με διαμόρφωση αλλά κρυπτογραφημένα και μη προσβάσιμα αποθέματα δεδομένων. Συνήθως, το επόμενο βήμα είναι να ξεκλειδώσετε το σύστημα. Η κατάσταση Locked συνεπάγεται την κατάσταση Provisioned.

Καταστάσεις και μεταβάσεις του NetHSM

Καταστάσεις και μεταβάσεις του NetHSM#


Η τρέχουσα κατάσταση του NetHSM μπορεί να ανακτηθεί ως εξής.

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST state
NetHSM localhost:8443 is Unprovisioned

Ένα νέο NetHSM βρίσκεται σε κατάσταση Unprovisioned και μετά την τροφοδότηση εισέρχεται στην κατάσταση Operational. Η τροφοδότηση ενός NetHSM περιγράφεται στο κεφάλαιο Προμήθεια.

Ένα NetHSM σε κατάσταση λειτουργίας μπορεί να κλειδωθεί ξανά για να προστατευτεί ως εξής.

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST lock
NetHSM localhost:8443 locked

Ένα NetHSM στην κατάσταση Locked μπορεί να ξεκλειδωθεί ως εξής. Όσο το NetHSM βρίσκεται σε κατάσταση _Locked_ δεν είναι δυνατή καμία άλλη λειτουργία. Στη συνέχεια το NetHSM βρίσκεται σε κατάσταση _Operational_.

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST unlock
NetHSM localhost:8443 unlocked

Ξεκλείδωμα κωδικού πρόσβασης#

Η Ψευδοφράση ξεκλειδώματος χρησιμοποιείται για να προκύψει ένα Κλειδί ξεκλειδώματος εάν το NetHSM βρίσκεται σε κατάσταση Κλειδωμένο. Η συνθηματική φράση ορίζεται αρχικά κατά την παροχή του NetHSM.

Προειδοποίηση

Η κωδική φράση ξεκλειδώματος δεν μπορεί να μηδενιστεί χωρίς να γνωρίζετε την τρέχουσα τιμή. Εάν η συνθηματική φράση ξεκλειδώματος χαθεί, δεν είναι δυνατή ούτε η επαναφορά της σε νέα τιμή ούτε το ξεκλείδωμα του NetHSM.

Η Φράση πρόσβασης ξεκλειδώματος μπορεί να οριστεί ως εξής.

Προαιρετικές επιλογές

Επιλογή

Περιγραφή

-n, --new-passphrase TEXT

Η νέα κωδική φράση ξεκλειδώματος

-p, --current-passphrase TEXT

Η τρέχουσα κωδική φράση ξεκλειδώματος

-f, --force

Μην ζητάτε επιβεβαίωση πριν αλλάξετε τη φράση πρόσβασης

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-unlock-passphrase
New passphrase:
Repeat for confirmation:
Current passphrase:
Warning: The unlock passphrase cannot be reset without knowing the current value. If the unlock passphrase is lost, neither can it be reset to a new value nor can the NetHSM be unlocked.
Do you want to continue? [y/N]: y
Updated the unlock passphrase for NetHSM localhost:8443

Πιστοποιητικό TLS#

Το πιστοποιητικό TLS χρησιμοποιείται για το REST API με βάση το HTTPS και, συνεπώς, χρησιμοποιείται επίσης από το nitropy. Κατά τη διάρκεια της παροχής δημιουργείται ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό μπορεί να αντικατασταθεί, για παράδειγμα, με ένα υπογεγραμμένο πιστοποιητικό από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δημιουργηθεί ένα αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR). Μετά την υπογραφή το πιστοποιητικό πρέπει να εισαχθεί στο NetHSM.

Μια αλλαγή είναι απαραίτητη μόνο όταν το πιστοποιητικό πρόκειται να αντικατασταθεί. Μια τέτοια αλλαγή μπορεί να είναι η αντικατάστασή του με ένα υπογεγραμμένο πιστοποιητικό από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA).

Το πιστοποιητικό TLS μπορεί να ανακτηθεί ως εξής.

Απαιτούμενες επιλογές

Επιλογή

Περιγραφή

-a, --api

Ορίστε το πιστοποιητικό για τη διασύνδεση NetHSM TLS

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST get-certificate --api
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIBHzCBxaADAgECAgkA7AznVQK3XWkwCgYIKoZIzj0EAwIwFDESMBAGA1UEAwwJ
a2V5ZmVuZGVyMCAXDTcwMDEwMTAwMDAwMFoYDzk5OTkxMjMxMjM1OTU5WjAUMRIw
EAYDVQQDDAlrZXlmZW5kZXIwWTATBgcqhkjOPQIBBggqhkjOPQMBBwNCAARbeCRl
F1ZIjK1bTfrPvtCoYDThMjdV1q8mq+B9FMDo4GIahTCUG/Ub6bCOcbip5pP92J3h
yMEcPuos72c1KcGjMAoGCCqGSM49BAMCA0kAMEYCIQC/BNrkCM5gpsVfa9EqQcM0
PCaADyZG7KKLgDv7asa5LwIhAKDXRE3Tdm9tYObO0X4p0CRQkl1+DnvGljzQe34C
JBax
-----END CERTIFICATE-----

Το πιστοποιητικό TLS μπορεί να δημιουργηθεί ως εξής.

Απαιτούμενες επιλογές

Επιλογή

Περιγραφή

-t, --type [RSA|Curve25519|EC_P224|EC_P256|EC_P384|EC_P521]

Ο τύπος του παραγόμενου κλειδιού

-l, --length INTEGER

Το μήκος του παραγόμενου κλειδιού

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST generate-tls-key -t Curve25519
Key for TLS interface generated on NetHSM localhost:8443

Η αίτηση υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) για το πιστοποιητικό μπορεί να δημιουργηθεί ως εξής.

Απαιτούμενες επιλογές

Επιλογή

Περιγραφή

-a, --api

Δημιουργία CSR για το πιστοποιητικό NetHSM TLS

--country TEXT

Το όνομα της χώρας

--state-or-province TEXT

Το όνομα της πολιτείας ή της επαρχίας

--locality TEXT

Το όνομα του τόπου

--organization TEXT

Το όνομα του οργανισμού

--organizational-unit TEXT

Το όνομα της οργανωτικής μονάδας

--common-name TEXT

Το κοινό όνομα

--email-address TEXT

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST csr --api --country="DE" --state-or-province="Berlin" --locality="Berlin" --organization="Nitrokey" --organizational-unit="" --common-name="Nitrokey" --email-address="info@nitrokey.com"
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIGBMDUCAQAwAjEAMCowBQYDK2VwAyEAE+nz+nOj80SWG25UbqVcQk6Ua84zuj5B
9qCtPpDUX2qgADAFBgMrZXADQQDwk9LrYDu83a1jgBGqW0I9BVXWEhP4gZLxlVV+
c102GFi963ZPIxG7Z5+uWplz+wr/Vmr7KLr6oM01M/AZPJQO
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Το πιστοποιητικό μπορεί να αντικατασταθεί ως εξής.

Απαιτούμενες επιλογές

Επιλογή

Περιγραφή

-a, --api

Ορίστε το πιστοποιητικό για τη διασύνδεση NetHSM TLS

Επιχειρήματα

Επιχειρήματα

Περιγραφή

FILENAME

Αρχείο πιστοποιητικού

Παράδειγμα

nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-certificate --api /tmp/nethsm-certificate

Δίκτυο#

Η διαμόρφωση δικτύου καθορίζει τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για τη θύρα Δικτύου.

Σημείωση

Αυτές οι ρυθμίσεις δεν διαμορφώνουν τη θύρα δικτύου BMC.

Η ρύθμιση παραμέτρων δικτύου μπορεί να ανακτηθεί ως εξής.

Απαιτούμενες επιλογές

Επιλογή

Περιγραφή

--network

Ερώτηση για τη διαμόρφωση του δικτύου

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST get-config --network
Configuration for NetHSM localhost:8443:
Network:
   IP address:  192.168.1.1
   Netmask:    255.255.255.0
   Gateway:    0.0.0.0

Ρυθμίστε τη διαμόρφωση δικτύου ως εξής.

Σημείωση

Το NetHSM δεν υποστηρίζει DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Σημείωση

Το NetHSM δεν υποστηρίζει IPv6 (έκδοση 6 του πρωτοκόλλου Internet).

Απαιτούμενες επιλογές

Επιλογή

Περιγραφή

-a, --ip-address

Η νέα διεύθυνση IP

-n, --netmask

Η νέα μάσκα δικτύου

-n, --netmask

Η νέα πύλη

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST set-network-config -a 192.168.1.1 -n 255.255.255.0 -g 0.0.0.0
Updated the network configuration for NetHSM localhost:8443

Χρόνος#

Η διαμόρφωση ώρας ορίζει την ώρα συστήματος του λογισμικού NetHSM. Συνήθως δεν απαιτείται η ρύθμιση της ώρας συστήματος, καθώς αυτή ορίζεται κατά τη διάρκεια της παροχής.

Η διαμόρφωση του χρόνου μπορεί να ανακτηθεί ως εξής.

Απαιτούμενες επιλογές

Επιλογή

Περιγραφή

--time

Ερώτηση της ώρας του συστήματος

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm -host $NETHSM_HOST get-config --time
Configuration for NetHSM localhost:8443:
Time:      2022-08-17 11:40:00+00:00

Ορίστε την ώρα του NetHSM.

Σημαντικό

Φροντίστε να περάσετε την ώρα σε ζώνη ώρας UTC.

Επιχειρήματα

Επιχειρήματα

Περιγραφή

time

Η ώρα του συστήματος που πρέπει να οριστεί (Μορφή: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST set-time 2022-08-17T11:40:00Z
Updated the system time for NetHSM localhost:8443

Μετρικές#

Το NetHSM καταγράφει μετρήσεις των παραμέτρων του συστήματος.

Σημείωση

Αυτή η εντολή απαιτεί τον έλεγχο ταυτότητας ενός χρήστη με το ρόλο Metrics. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρόλοι για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το ρόλο.

Ανατρέξτε στη διεύθυνση Μετρικές για να μάθετε περισσότερα για κάθε μετρική.

Οι μετρικές μπορούν να ανακτηθούν ως εξής.

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST metrics
Metric             Value
----------------------------  --------
client connections       0
established state       6
external.received bytes    989931
external.received packets   13239
external.transmitted bytes   25908953
external.transmitted packets  22037
free chunk count        322
gc compactions         0
gc major bytes         21348352
gc major collections      35
gc minor collections      2652
http response 200       28
http response 201       1
http response 204       1
http response 400       1
http response 403       1
http response 404       145
http response 412       1
http response time       0.084998
http response total      178
internal.received bytes    66541
internal.received packets   1130
internal.transmitted bytes   63802
internal.transmitted packets  1133
kv write            2
log errors           3
log warnings          3
maximum allocated space    64528384
maximum releasable bytes    1216
mmapped region count      0
new sleeper size        1
non-mmapped allocated bytes  64528384
sleep queue size        11
syn-rcvd state         0
timers             2
total allocated space     43940832
total client          1
total established       515
total free space        20587552
total sleeper size       12
total syn-rcvd         514
total timers          526
uptime             17626

Καταγραφή#

Το NetHSM μπορεί να καταγράφει συμβάντα του συστήματος στη σειριακή θύρα ή σε έναν διακομιστή syslog στο δίκτυο.

Σημαντικό

Για οποιαδήποτε εγκατάσταση παραγωγής, το αρχείο καταγραφής NetHSM θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς, ώστε να παρέχεται άμεση ειδοποίηση για τυχόν πιθανά προβλήματα ασφαλείας.

Η ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή syslog μπορεί να ανακτηθεί ως εξής.

Απαιτούμενες επιλογές

Επιλογή

Περιγραφή

--network

Ερώτηση των ρυθμίσεων καταγραφής

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST get-config --logging
Logging:
  IP address:  0.0.0.0
  Port:     514
  Log level:   info

Η διαμόρφωση του διακομιστή syslog μπορεί να ρυθμιστεί ως εξής.

Απαιτούμενες επιλογές

Επιλογή

Περιγραφή

-p, --passphrase TEXT

Η διεύθυνση IP του νέου προορισμού καταγραφής

-p, --port INTEGER

Η θύρα του νέου προορισμού καταγραφής

-l, --log-level [debug|info|warning|error]

Το νέο επίπεδο καταγραφής

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST set-logging-config -a 192.168.0.1 -p 514 -l info
Updated the logging configuration for NetHSM localhost:8443

Η σειριακή κονσόλα λειτουργεί από την αρχή του υλικού NetHSM. Περιλαμβάνει συμβάντα από το υλικολογισμικό NetHSM και το λογισμικό NetHSM.

Οι ρυθμίσεις σύνδεσης σειριακής κονσόλας είναι οι εξής.

Ρύθμιση

Αξία

Ρυθμός Baud

115200

Μπιτ δεδομένων

8

Stop bits

1

Ισοτιμία

Κανένα

Έλεγχος ροής

Κανένα

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας#

Τα Δεδομένα χρήστη του NetHSM μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο αντιγράφων ασφαλείας. Αυτό το αρχείο αντιγράφων ασφαλείας περιέχει όλα τα Δεδομένα χρήστη, δηλαδή τα Configuration Store, Authentication Store, Domain Key Store και Key Store.

Σημαντικό

Ένα λογισμικό συστήματος NetHSM σε λειτουργία Ανεπίβλεπτης εκκίνησης θα απαιτήσει τη Φράση πρόσβασης ξεκλειδώματος εάν επαναφερθεί σε διαφορετικό υλικό NetHSM. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Unlock Passphrase για να μάθετε περισσότερα.

Σημαντικό

Ένα NetHSM σε λειτουργία Ανεπίβλεπτης εκκίνησης θα βρίσκεται στην ίδια λειτουργία μετά από μια επαναφορά.

Πριν από την έναρξη ενός αντιγράφου ασφαλείας πρέπει να οριστεί η Φράση πρόσβασης αντιγράφου ασφαλείας. Η Διαβατήριο ασφαλείας χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση των δεδομένων στο αρχείο αντιγράφων ασφαλείας.

Προειδοποίηση

Η εφεδρική συνθηματική φράση δεν μπορεί να μηδενιστεί χωρίς να γνωρίζετε την τρέχουσα τιμή. Εάν η κωδική φράση αντιγράφων ασφαλείας χαθεί, δεν είναι δυνατή ούτε η επαναφορά της σε νέα τιμή ούτε η επαναφορά των δημιουργημένων αντιγράφων ασφαλείας.

Η εφεδρική κωδική φράση μπορεί να ρυθμιστεί ως εξής.

Προαιρετικές επιλογές

Επιλογή

Περιγραφή

-n, --new-passphrase TEXT

Η νέα κωδική φράση αντιγράφων ασφαλείας

-p, --current-passphrase TEXT

Η τρέχουσα κωδική φράση αντιγράφου ασφαλείας (ή μια κενή συμβολοσειρά αν δεν έχει οριστεί)

-f, --force

Μην ζητάτε επιβεβαίωση πριν αλλάξετε τη φράση πρόσβασης

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST -u admin set-backup-passphrase
New passphrase:
Repeat for confirmation:
Warning: The backup passphrase cannot be reset without knowing the current value. If the backup passphrase is lost, neither can it be reset to a new value nor can the created backups be restored.
Do you want to continue? [y/N]: y
The current backup passphrase (or an empty string if not set) []:
Updated the backup passphrase for NetHSM localhost:8443

Σημείωση

Αυτή η εντολή απαιτεί τον έλεγχο ταυτότητας ενός χρήστη με το ρόλο Backup. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρόλοι για να μάθετε περισσότερα.

Το αντίγραφο ασφαλείας μπορεί να εκτελεστεί ως εξής.

Επιχειρήματα

Επιχειρήματα

Περιγραφή

FILENAME

Αρχείο αντιγράφων ασφαλείας

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST backup /tmp/nethsm-backup
Backup for localhost:8443 written to /tmp/backup

Σημείωση

Αυτό το αρχείο αντιγράφων ασφαλείας μπορεί να αποκατασταθεί μόνο σε μια μη προβεβλημένη περίπτωση NetHSM.

Επαναφορά#

Το NetHSM μπορεί να αποκατασταθεί από ένα αρχείο αντιγράφων ασφαλείας.

 • Εάν το NetHSM είναι Unprovisioned θα επαναφέρει όλα τα δεδομένα χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης του συστήματος και της επανεκκίνησης. Ως εκ τούτου, το σύστημα ενδέχεται να λάβει διαφορετικές ρυθμίσεις δικτύου, πιστοποιητικό TLS και Unlock Passphrase στη συνέχεια.

 • Εάν το NetHSM είναι Provisioned, θα επαναφέρει τους χρήστες και τα κλειδιά χρήστη, αλλά όχι τη διαμόρφωση του συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση θα διαγραφούν όλοι οι προηγουμένως υπάρχοντες χρήστες και τα κλειδιά χρηστών. Το NetHSM τερματίζει σε κατάσταση Λειτουργία.

Η αποκατάσταση μπορεί να εφαρμοστεί ως εξής.

Προαιρετικές επιλογές

Επιλογή

Περιγραφή

-p, --backup-passphrase passphrase

Η Διαβατήριο ασφαλείας

-t, --system-time

Η ώρα του συστήματος που πρέπει να οριστεί (Μορφή: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι η ώρα του τοπικού σας υπολογιστή έχει ρυθμιστεί σωστά. Για να ρυθμίσετε διαφορετική ώρα, παρακαλούμε δώστε τη χειροκίνητα.

Επιχειρήματα

Επιχειρήματα

Περιγραφή

FILENAME | Επαναφορά αρχείου

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST restore /tmp/nethsm-backup
Backup passphrase:
Backup restored on NetHSM localhost:8443

Ενημέρωση λογισμικού#

Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορούν να εγκατασταθούν με μια διαδικασία δύο βημάτων. Πρώτα πρέπει να μεταφορτωθεί η εικόνα της ενημέρωσης σε ένα Provisioned NetHSM. Το NetHSM επαληθεύει τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και τον αριθμό έκδοσης της εικόνας. Προαιρετικά, το NetHSM εμφανίζει σημειώσεις έκδοσης, εάν υπάρχουν.

Προειδοποίηση

Μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων λόγω της εγκατάστασης μιας ενημέρωσης beta! Οι σταθερές εκδόσεις δεν πρέπει να προκαλούν απώλεια δεδομένων. Ωστόσο, συνιστάται η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας πριν από την ενημέρωση.

Το αρχείο ενημέρωσης μπορεί να μεταφορτωθεί ως εξής.

Επιχειρήματα

Επιχειρήματα

Περιγραφή

FILENAME

Αρχείο ενημέρωσης

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST update /tmp/nethsm-update.img.cpio
Image /tmp/nethsm-update.img.cpio uploaded to NetHSM localhost:8443

Στη συνέχεια, η ενημέρωση μπορεί να εφαρμοστεί ή να διακοπεί. Ανατρέξτε στην επιθυμητή επιλογή παρακάτω. Εάν το NetHSM απενεργοποιηθεί πριν από τη λειτουργία «commit», το αρχείο ενημέρωσης πρέπει να μεταφορτωθεί ξανά.

Η ενημέρωση μπορεί να εφαρμοστεί (δεσμευτεί) ως εξής. Οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων πραγματοποιείται μόνο _αφού_ το NetHSM έχει εκκινήσει επιτυχώς τη νέα έκδοση λογισμικού συστήματος.

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST commit-update
Update successfully committed on NetHSM localhost:8443

Η ενημέρωση μπορεί να ακυρωθεί ως εξής.

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST cancel-update
Update successfully cancelled on NetHSM localhost:8443

Επανεκκίνηση και τερματισμός λειτουργίας#

Το NetHSM μπορεί να επανεκκινηθεί και να τερματιστεί, είτε εξ αποστάσεως, είτε με το κουμπί επανεκκίνησης και απενεργοποίησης στο μπροστινό μέρος του υλικού του NetHSM.

Η απομακρυσμένη επανεκκίνηση μπορεί να ξεκινήσει ως εξής.

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST reboot
NetHSM localhost:8443 will be rebooted.
Do you want to continue? [y/N]: y
NetHSM localhost:8443 is about to reboot

Ο απομακρυσμένος τερματισμός λειτουργίας μπορεί να ξεκινήσει ως εξής.

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST shutdown
NetHSM localhost:8443 will be shutdown.
Do you want to continue? [y/N]: y
NetHSM localhost:8443 is about to shutdown

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις#

Ένα Provisioned NetHSM μπορεί να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα δεδομένα χρήστη διαγράφονται με ασφάλεια και το NetHSM εκκινεί σε κατάσταση Unprovisioned. Στη συνέχεια, μπορεί να θελήσετε να προβλέψετε το NetHSM.

Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής.

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST factory-reset
NetHSM localhost:8443 will be set to factory defaults.
All data will be lost!
Do you want to continue? [y/N]: y
NetHSM localhost:8443 is about to perform a factory reset

Διαχείριση χρηστών#

Ρόλοι#

Το NetHSM επιτρέπει το διαχωρισμό των καθηκόντων με τη χρήση διαφορετικών ρόλων. Σε κάθε λογαριασμό χρήστη που έχει διαμορφωθεί στο NetHSM έχει εκχωρηθεί ένας από τους ακόλουθους ρόλους.

Ρόλος

Περιγραφή

Διαχειριστής

Ένας λογαριασμός χρήστη με αυτόν τον Ρόλο έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που παρέχονται από το NetHSM, εκτός από τις λειτουργίες χρήσης κλειδιών, δηλαδή την υπογραφή και αποκρυπτογράφηση μηνυμάτων.

Ο χειριστής

Ένας λογαριασμός χρήστη με αυτόν τον Ρόλο έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες χρήσης κλειδιών, σε ένα υποσύνολο λειτουργιών διαχείρισης κλειδιών μόνο για ανάγνωση και σε λειτουργίες διαχείρισης χρηστών που επιτρέπουν αλλαγές μόνο στον δικό τους λογαριασμό.

Metrics

Ένας λογαριασμός χρήστη με αυτόν τον Ρόλο έχει πρόσβαση μόνο σε λειτουργίες μετρήσεων μόνο για ανάγνωση.

Backup

Ένας λογαριασμός χρήστη με αυτόν τον Ρόλο έχει πρόσβαση μόνο στις λειτουργίες που απαιτούνται για την έναρξη δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του συστήματος.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ετικέτες για πιο λεπτομερείς περιορισμούς πρόσβασης.

Σημείωση

Σε μια μελλοντική έκδοση, ενδέχεται να εισαχθούν επιπλέον Ρόλοι.

Προσθήκη χρήστη#

Προσθέστε έναν λογαριασμό χρήστη στο NetHSM. Κάθε λογαριασμός χρήστη έχει ένα Role, το οποίο πρέπει να καθοριστεί. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρόλοι για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους Ρόλους.

Σημείωση

Το NetHSM εκχωρεί ένα τυχαίο αναγνωριστικό χρήστη εάν δεν έχει καθοριστεί.

Ένας λογαριασμός χρήστη μπορεί να προστεθεί ως εξής.

Απαιτούμενες επιλογές

Επιλογή

Περιγραφή

-n, --real-name TEXT

Το πραγματικό όνομα του χρήστη

-r, --role [Administrator|Operator|Metrics|Backup]

Ο Ρόλος του νέου χρήστη

-p, --passphrase TEXT

Η φράση πρόσβασης του νέου χρήστη

Προαιρετικές επιλογές

Επιλογή

Περιγραφή

-u, --user-id TEXT

Το αναγνωριστικό χρήστη του νέου χρήστη

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST add-user --real-name "Nitrokey Operator" --role Operator --user-id operator1
Passphrase:
Repeat for confirmation:
User operator1 added to NetHSM localhost:8443

Διαγραφή χρήστη#

Διαγραφή ενός λογαριασμού χρήστη από το NetHSM.

Προειδοποίηση

Η διαγραφή είναι μόνιμη και δεν μπορεί να επανέλθει.

Ένας λογαριασμός χρήστη μπορεί να διαγραφεί ως εξής.

Επιχειρήματα

Επιχειρήματα

Περιγραφή

USER_ID

Το αναγνωριστικό χρήστη του χρήστη.

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST delete-user operator1
User operator1 deleted on NetHSM localhost:8443

Λίστα χρηστών#

Καταγράψτε τους χρήστες στο NetHSM.

Ο κατάλογος μπορεί να ανακτηθεί ως εξής.

Προαιρετικές επιλογές

Επιλογή

Περιγραφή

--details, --no-details

Ερώτηση του πραγματικού ονόματος και του ρόλου του χρήστη

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST list-users
Users on NetHSM localhost:8843:

User ID    Real name        Role
---------   -----------------    -------------
operator1   Nitrokey Operator    Operator
admin     admin          Administrator

Κωδικός πρόσβασης χρήστη#

Η συνθηματική φράση ενός λογαριασμού χρήστη μπορεί να επαναφερθεί. Η συνθηματική φράση ορίζεται αρχικά κατά την προσθήκη ενός λογαριασμού χρήστη.

Σημείωση

Οι φράσεις πρόσβασης πρέπει να έχουν >= 10 και <= 200 χαρακτήρες.

Η συνθηματική φράση χρήστη μπορεί να οριστεί ως εξής.

Απαιτούμενες επιλογές

Επιλογή

Περιγραφή

-u, --user-id TEXT

Το αναγνωριστικό χρήστη του χρήστη

-p, --passphrase TEXT

Η νέα συνθηματική φράση του χρήστη

Παράδειγμα

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-passphrase --user-id operator1
Passphrase:
Repeat for confirmation:
Updated the passphrase for user operator1 on NetHSM localhost:8443

Ετικέτες για χρήστες#

Οι ετικέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό λεπτομερών περιορισμών πρόσβασης σε κλειδιά και αποτελούν προαιρετική λειτουργία. Μία ή περισσότερες ετικέτες ** μπορούν να εκχωρηθούν σε λογαριασμούς χρηστών με το ρόλο Χειριστής μόνο. Οι Χειριστές μπορούν να βλέπουν όλα τα κλειδιά, αλλά να χρησιμοποιούν μόνο εκείνα με τουλάχιστον μία αντίστοιχη ετικέτα ** . Ένα κλειδί δεν μπορεί να τροποποιηθεί από έναν χρήστη Operator.

Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε Ετικέτες σε πλήκτρα, ανατρέξτε στην ενότητα Ετικέτες για πλήκτρα.

Μια ετικέτα ** μπορεί να προστεθεί ως εξής.

Επιχειρήματα

Επιχειρήματα

Περιγραφή

USER_ID

Το αναγνωριστικό χρήστη για το οποίο θα οριστεί η ετικέτα.

TAG

Η ετικέτα που πρέπει να οριστεί στο αναγνωριστικό χρήστη.

Παράδειγμα

nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST add-operator-tag operator1 berlin
Added tag berlin for user operator1 on the NetHSM localhost:8443

Η ετικέτα Tag μπορεί να διαγραφεί ως εξής.

Επιχειρήματα

Επιχειρήματα

Περιγραφή

USER_ID

Το αναγνωριστικό χρήστη για το οποίο θα οριστεί η ετικέτα.

TAG

Η ετικέτα που πρέπει να οριστεί στο αναγνωριστικό χρήστη.

Παράδειγμα

nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST delete-operator-tag operator1 berlin
Deleted tag berlin for user operator1 on the NetHSM localhost:8443