Ενημέρωση Firmware OpenWrt#

Σημείωση

Το OpenWrt είναι προς το παρόν διαθέσιμο μόνο για το NitroWall NW678

Συνιστούμε την ενημέρωση του OpenWrt μέσω του προεγκατεστημένου Attended Sysupgrade. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία θα πρέπει να τη ρυθμίσετε ώστε να αγνοεί το πακέτο «nitrowall», αν έχει εγκατασταθεί προηγουμένως:

 1. Πηγαίνετε στο Σύστημα -> Attended Sysupgrade -> Διαμόρφωση και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Advanced Mode -> Αποθήκευση & Εφαρμογή

  ../_images/openwrt_upgrade1.png
 2. Επιστρέψτε στην επισκόπηση και αναζητήστε διαθέσιμες ενημερώσεις

  ../_images/openwrt_upgrade2.png
 3. Ψάξτε στη λίστα των εγκατεστημένων πακέτων και αφαιρέστε το πακέτο «nitrowall». Στη συνέχεια, ζητήστε εικόνα υλικολογισμικού

  ../_images/openwrt_upgrade4.png
 4. Περιμένετε να δημιουργηθεί η εικόνα. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε την. Ελέγξτε αν έχει οριστεί η επιλογή «keep settings and current configuration» (διατήρηση ρυθμίσεων και τρέχουσας διαμόρφωσης)

  ../_images/openwrt_upgrade5.png
 5. Το λογισμικό θα εγκατασταθεί και το NitroWall θα επανεκκινήσει.

 6. Μετά την επανεκκίνηση πρέπει να επανεγκαταστήσουμε το πακέτο nitrowall.ipk. Αυτό θα αλλάξει το μέγεθος του δίσκου σας και θα προσθέσει την παράμετρο του πυρήνα pcie_aspm=off στο /boot/grub/grub.cfg η οποία διορθώνει ένα πρόβλημα με τον οδηγό igb ` bug <https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=205073>`_.

 7. Στην ενότητα Σύστημα -> Λογισμικό -> Ανέβασμα πακέτου, ανεβάστε το πακέτο

  ../_images/openwrt_installnw2.png ../_images/openwrt_installnw1.png
 8. Εγκαταστήστε το. Στη συνέχεια, το NitroWall θα επανεκκινήσει.

  ../_images/openwrt_installnw3.png
 9. Ενημέρωση του OpenWrt μέσω του Συμμετείχε στην αναβάθμιση του Sysupgrade.

Εναλλακτικά προς τις παραπάνω οδηγίες, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω ssh και να εκτελέσετε αυτό το σενάριο:

#!/bin/sh
BOOT="$(sed -n -e "/\s\/boot\s.*$/{s///p;q}" /etc/mtab)"
DISK="${BOOT%%[0-9]*}"
PART="$((${BOOT##*[^0-9]}+1))"
ROOT="${DISK}${PART}"
echo "INFO: resize partion ${ROOT}"
parted -s -a opt ${DISK} "resizepart ${PART} 100%"
LOOP="$(losetup -f)"
losetup ${LOOP} ${ROOT}
echo "INFO: resize filesytem ${ROOT}"
fsck.ext4 -y -f ${LOOP}
resize2fs ${LOOP}
echo "INFO: add pcie_aspm=off as boot parameter"
sed -i s/rootwait/rootwait\ pcie_aspm=off/g /boot/grub/grub.cfg
reboot