Ενσωμάτωση σε προσαρμοσμένη εφαρμογή#

Για την ενσωμάτωση του NetHSM σε δικές σας προσαρμοσμένες εφαρμογές” οι βιβλιοθήκες-πελάτες είναι διαθέσιμες για όλες σχεδόν τις γλώσσες προγραμματισμού, όπως για παράδειγμα η JavaScript, η C++ και η Python. Ως εκ τούτου, συνιστούμε τη χρήση του OpenAPI Generator.

Για να εμφανίσετε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες, πληκτρολογείτε

$ docker run --pull --rm -ti openapitools/openapi-generator-cli list -i stable

Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε τον πελάτη NetHSM για τη γλώσσα προγραμματισμού σας ως εξής:

$ docker run --rm -ti -v "${PWD}/out:/out" openapitools/openapi-generator-cli generate -i=https://nethsmdemo.nitrokey.com/api_docs/gen_nethsm_api_oas20.json -o out -g javascript

Ο παραγόμενος κώδικας πελάτη, σε αυτό το παράδειγμα JavaScript, θα δημιουργηθεί στον κατάλογο ./out/. Αυτός ο φάκελος περιέχει επίσης την απαραίτητη τεκμηρίωση για τον τρόπο χρήσης.