NetHSM#

Тази документация описва софтуера и хардуера на NetHSM.

Софтуерът на NetHSM може да се използва или на хардуера на NetHSM, или като контейнер на Docker. Тази документация обхваща само контейнера Docker в главата Интеграция.

Софтуерът NetHSM разполага с REST API за изпълнение на задачи по инсталиране, администриране и експлоатация. Препоръчителният начин за използване на REST API е чрез инструмента nitropy. Алтернативно curl може да се използва за изпращане на HTTP заявки към REST API.

Ако сте получили нов хардуер на NetHSM, моля, първо вижте глава Подготвяне за работа. В случай че искате да възстановите резервно копие на NetHSM, моля, направете справка с глава Възстановяване.

Important

Ако използвате инстанция на NetHSM със самоподписан сертификат, например чрез контейнера Docker, ще трябва да инструктирате nitropy или curl да игнорират валидността на сертификата. За nitropy използвайте опцията --no-verify-tls, а за curl използвайте опцията --insecure/-k, за да пропуснете проверката на сертификата.

Note

Примерите в тази документация използват променливата на средата NETHSM_HOST, която съдържа IP адреса или URL адреса на NetHSM. В шел на Unix променливата може да се зададе със следната команда.

$ export NETHSM_HOST="<URL-or-IP-address>"