Ενημέρωση υλικολογισμικού#

Σημαντικό

Η ενημέρωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τις κατάλληλες εφεδρικές μεθόδους σύνδεσης ή/και βεβαιωθείτε ότι το Nitrokey Start δεν είναι ο μόνος τρόπος πιστοποίησης/2FA για τις εφαρμογές/υπηρεσίες σας.

Σημαντικό

Ποτέ μην αποσυνδέετε το Nitrokey Start ή διακόπτετε τη διαδικασία κατά την ενημέρωση, καθώς αυτό πιθανόν να καταστήσει τη συσκευή σας άχρηστη.

Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του Nitrokey Start, προχωρήστε ως εξής.

 1. Εγκαταστήστε το pip3.

  $ sudo apt install python3-pip
  
 2. Εγκαταστήστε το pynitrokey. Για το σκοπό αυτό χρειάζεστε σύνδεση στο Διαδίκτυο.

  $ pip3 install --user pynitrokey
  
 3. Συνδέστε το Nitrokey Start και επαληθεύστε την αναγνώρισή του.

  $ nitropy start list
     *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
     :: 'Nitrokey Start' keys:
     FSIJ-1.2.15-87042524: Nitrokey Nitrokey Start (RTM.8)
  
 4. Ξεκινήστε τη διαδικασία ενημέρωσης. Για το σκοπό αυτό χρειάζεστε σύνδεση στο Διαδίκτυο.

  $ nitropy start update
  
 5. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το Admin PIN του Nitrokey Start. (Προεπιλεγμένο PIN: 12345678)

  *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
  Nitrokey Start firmware update tool
  Platform: Linux-5.3.0-59-generic-x86_64-with-Ubuntu-18 04-bionic
  System: Linux, is_linux: True
  Python: 3.6.9
  Saving run log to: /tmp/nitropy.log.d4erqux4
  Admin password: "your admin PIN"
  
 6. Στην ενότητα «Συσκευή» θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα έκδοση του Nitrokey Start. Στο πρώτο στοιχείο στο πεδίο «Σημείωση» μπορείτε να δείτε την τελευταία διαθέσιμη έκδοση υλικολογισμικού. Τώρα πρέπει να επιβεβαιώσετε την ενημέρωση με το «ναι».

  Firmware data to be used:
  
  - FirmwareType.REGNUAL: 4504, hash: ...b'65ac82a1' valid (from ...built/RTM.10/regnual.bin)
  
  - FirmwareType.GNUK: 131072, hash: ...b'f85da8f7' valid (from ...prebuilt/RTM.10/gnuk.bin)
  Currently connected device strings:
  Device:
    Vendor: Nitrokey
  Product: Nitrokey Start
    Serial: FSIJ-1.2.15-43100927
  Revision: RTM.9
    Config: NITROKEY_START:dfu=no:debug=no:pinpad=no:certdo=yes:factory_reset=yes
     Sys: 3.0
  Please note:
  
  - Latest firmware available is: RTM.10 (published: 2020-06-04T12:34:14Z),
  provided firmware: None
  
  - All data will be removed from the device
  
  - Do not interrupt the update process, or the device will not run properly
  
  - Whole process should not take more than 1 minute
  Do you want to continue? [yes/no]: yes
  
 7. Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του υλικολογισμικού μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναβάθμισης.

  $ nitropy start list
  *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
  :: 'Nitrokey Start' keys:
  FSIJ-1.2.15-87042524: Nitrokey Nitrokey Start (RTM.10)