Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων#

Η εφαρμογή PIV μπορεί να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μπορεί να γίνει επαναφορά μόνο εάν το PIN και το PUK είναι μπλοκαρισμένα.

Προειδοποίηση

Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων της εφαρμογής PIV θα διαγράψει όλα τα ιδιωτικά κλειδιά και πιστοποιητικά.

Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής.

nitropy nk3 piv factory-reset