Διαχείριση πιστοποιητικών#

Κάθε ιδιωτικό κλειδί συνδέεται με ένα πιστοποιητικό. Τα πιστοποιητικά μπορούν να διαβαστούν και να γραφούν. Το μέγεθος ενός πιστοποιητικού περιορίζεται από το επίπεδο μεταφοράς και είναι περίπου 6kB.

Διαβάστε το πιστοποιητικό#

Τα πιστοποιητικά μπορούν να διαβαστούν από το Nitrokey ανά υποδοχή κλειδιού.

Το πιστοποιητικό μπορεί να ανακτηθεί ως εξής.

nitropy nk3 piv read-certificate --key-slot <key-slot>``

Γράψτε πιστοποιητικό#

Τα πιστοποιητικά μπορούν να εγγραφούν στο Nitrokey ανά υποδοχή κλειδιού.

nitropy nk3 piv write-certificate --key-slot <key-slot>