Ενημέρωση υλικολογισμικού#

(Nitrokey 3 - Linux)

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης του υλικολογισμικού του Nitrokey 3.

Σημαντικό

Η τρέχουσα ενημέρωση του υλικολογισμικού θα διαγράψει όλα τα δεδομένα χρήστη! Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τις κατάλληλες εφεδρικές μεθόδους σύνδεσης ή/και βεβαιωθείτε ότι το Nitrokey 3 δεν είναι ο μόνος τρόπος πιστοποίησης/2FA για τις εφαρμογές/υπηρεσίες σας.

Πώς να ενημερώσετε#

Σημαντικό

Ποτέ μην αποσυνδέετε το Nitrokey 3 ή διακόπτετε τη διαδικασία κατά την ενημέρωση, καθώς αυτό πιθανόν να καταστήσει τη συσκευή σας άχρηστη!

  1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση του pynitrokey, ελέγξτε τις οδηγίες εγκατάστασης για το λειτουργικό σας σύστημα.

  2. Εκτέλεση nitropy nk3 update.

  3. Αγγίξτε τη συσκευή για να ενεργοποιήσετε τον bootloader (μόλις σας δοθεί εντολή από το nitropy).

  4. μόνο για το macOS: Εκτελέστε ξανά την εντολή ενημέρωσης (αφού σας δοθεί εντολή από το nitropy).

  5. Περιμένετε 3-10 λεπτά σε macOS/Linux, 12-25 λεπτά σε Windows.

  6. Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε.

  7. Προαιρετικά: εκτελέστε nitropy nk3 test για να ελέγξετε αν η συσκευή λειτουργεί σωστά μετά την αναβόσβησή της.

Σε περίπτωση τυχόν σφαλμάτων, παρακαλούμε πάρτε τα αρχεία καταγραφής από τον κατάλογο /tmp (/tmp/nitropy.log.*).

Αντιμετώπιση προβλημάτων:#

Έκτρωμα: Λαμβάνω permission denied for /dev/hidrawX κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι ο χρήστης σας δεν έχει τα απαραίτητα δικαιώματα ανάγνωσης/εγγραφής στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τους σωστούς udev-rules. Κατεβάστε αυτό το σύνολο udev-rules και τοποθετήστε το στον κατάλογο udev rules (π.χ. /etc/udev/rules.d). Στη συνέχεια, αφαιρέστε το Nitrokey 3 από την υποδοχή USB και εκτελέστε το: udevadm control --reload-rules && udevadm trigger ή επανεκκινήστε το μηχάνημά σας. Στη συνέχεια, η ενημέρωση θα πρέπει να λειτουργήσει χωρίς το πρόβλημα με την άδεια χρήσης.