Χρήση του Nitrokey 3 με το nitropy#

nitropy μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λίστα και τη διαχείριση των συσκευών Nitrokey 3.

Εγκατάσταση#

Ανατρέξτε στον αυτόν τον οδηγό για οδηγίες εγκατάστασης του pynitrokey.

Λίστα Nitrokey 3 Συσκευές#

Χρησιμοποιήστε nitropy list ή nitropy nk3 list για να απαριθμήσετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές:

$ nitropy list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey FIDO2' keys
:: 'Nitrokey Start' keys:
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

$ nitropy nk3 list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

Ερώτηση πληροφοριών συσκευής#

Οι ακόλουθες εντολές είναι επί του παρόντος διαθέσιμες για την αναζήτηση πληροφοριών συσκευής:

 • nitropy nk3 version: ζητά την έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής.

  $ nitropy nk3 version
  Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
  v1.0.0
  

Εργασία με πολλαπλές συσκευές#

Εάν είναι συνδεδεμένες πολλές συσκευές Nitrokey 3, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή --path για να επιλέξετε μία από αυτές. Για να προσδιορίσετε τη διαδρομή μιας συσκευής, χρησιμοποιήστε την εντολή nitropy list ή nitropy nk3 list.

$ nitropy nk3 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
Error: Multiple Nitrokey 3 devices found -- use the --path option to select one

$ nitropy nk3 list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw4: Nitrokey 3 DD59A7F00CCB715DB515F83C346CA8AD
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

$ nitropy nk3 --path /dev/hidraw3 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
v1.0.0

$ nitropy nk3 --path /dev/hidraw4 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
v1.0.1

Αντιμετώπιση προβλημάτων#

Για να διαγνώσετε προβλήματα με τη συσκευή Nitrokey 3, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή nitropy nk3 test. Εκτελεί έναν αριθμό δοκιμών για να καθορίσει την κατάσταση της συσκευής σας.

Εάν οι δοκιμές είναι επιτυχείς, εκτυπώνεται μια σύνοψη των βημάτων:

$ nitropy nk3 test
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
Found 1 Nitrokey 3 device(s):
- Nitrokey 3 at /dev/hidraw3

Running tests for Nitrokey 3 at /dev/hidraw3

[1/3]  UUID query           SUCCESS     [not supported]
[2/3]  Firmware version query     SUCCESS     v1.0.0
Please press the touch button on the device ...
Please press the touch button on the device ...
[3/3]  FIDO2              SUCCESS

3 tests, 3 successful, 0 skipped, 0 failed

Summary: 1 device(s) tested, 1 successful, 0 failed

Εάν μια δοκιμή αποτύχει, το μήνυμα σφάλματος περιέχει τη διαδρομή ενός αρχείου καταγραφής με λεπτομερείς πληροφορίες. Παρακαλείστε να συμπεριλάβετε αυτό το αρχείο καταγραφής στα αιτήματα υποστήριξης.

Εάν έχετε ορίσει μια ακίδα FIDO2 για τη συσκευή σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή --pin:

$ nitropy nk3 test --pin 1234