NetHSM#

I den här dokumentationen beskrivs NetHSM:s programvara och maskinvara.

NetHSM-programvaran kan antingen användas på NetHSM-hårdvaran eller som en Docker-behållare. Den här dokumentationen täcker endast Docker-containern i kapitlet Integration.

NetHSM-programvaran har ett REST API för att utföra installation, administration och operativa uppgifter. Det rekommenderade sättet att använda REST API:et är genom verktyget nitropy. Alternativt kan curl användas för att skicka HTTP-förfrågningar till REST API.

Om du har skaffat ny NetHSM-hårdvara ska du först läsa kapitlet Komm igång. Om du vill återställa en säkerhetskopia av en NetHSM, se kapitel Restore.

Viktigt

Om du använder en NetHSM-instans med ett självsignerat certifikat, t.ex. med Docker-containern, måste du instruera nitropy eller curl att ignorera certifikatets giltighet. För nitropy använd alternativet --no-verify-tls och för curl använd alternativet --insecure/-k för att hoppa över certifikatskontrollen.

Observera

Exemplen i den här dokumentationen använder miljövariabeln NETHSM_HOST, som innehåller NetHSM:s IP-adress eller URL. På ett Unix-skal kan variabeln ställas in med följande kommando.

$ export NETHSM_HOST="<URL-or-IP-address>"