Administration#

I det här kapitlet beskrivs administrativa uppgifter för användare med rollen Administratör. Se kapitel Roller för att läsa mer om rollen.

Viktigt

Se till att du läser informationen i början av det här dokumentet innan du börjar arbeta.

Systemförvaltning#

Information om enheten#

Leverantörs- och produktinformation för en NetHSM kan hämtas på följande sätt.

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST info
Host:  localhost:8443
Vendor: Nitrokey GmbH
Product: NetHSM

Uppstartsläge#

NetHSM kan användas i läget Attended Boot och Unattended Boot.

Uppstartsläge

Beskrivning

Tillhörd Boot

Unlock Passphrase måste anges vid varje start och används för att dekryptera User Data. Av säkerhetsskäl rekommenderas detta läge.

Observerad uppstart

Ingen Unlock Passphrase krävs, vilket innebär att NetHSM kan starta utan övervakning. Använd det här läget om dina tillgänglighetskrav inte kan uppfyllas med läget Attended Boot.

Det aktuella startläget kan hämtas på följande sätt.

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST get-config --unattended-boot
Configuration for NetHSM localhost:8443:
  Unattended boot: off

Startläget kan ändras på följande sätt.

Argument

Argument

Beskrivning

Status

Aktivera eller inaktivera Unattended Boot. Kan ha värdet on eller off.

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-unattended-boot on
Updated the unattended boot configuration for NetHSM localhost:8443

Stat#

NetHSM-programvaran har fyra tillstånd: Unprovisioned, Provisioned, Locked och Operational.

Stat

Beskrivning

Oförutsedd

NetHSM utan konfiguration (fabriksinställning)

Förutsatt

NetHSM med konfiguration. Tillståndet Provisioned innebär antingen Operational eller Locked.

Operational

NetHSM med konfiguration och redo att utföra kommandon. Tillståndet Operational förutsätter tillståndet Provisioned.

Lockad

NetHSM med konfiguration men skyddad (kräver upplåsning). Tillståndet Operational förutsätter tillståndet Provisioned.

Tillstånd och övergångar i NetHSM

Tillstånd och övergångar i NetHSM#


NetHSM:s aktuella tillstånd kan hämtas på följande sätt.

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST state
NetHSM localhost:8443 is Unprovisioned

En ny NetHSM har tillståndet Unprovisioned och efter provisionering övergår den till tillståndet Operational. Tillhandahållandet av en NetHSM beskrivs i kapitlet Allhandahållande.

En NetHSM i Operational-tillstånd kan låsas igen för att skydda den på följande sätt.

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST lock
NetHSM localhost:8443 locked

En NetHSM i Locked-tillstånd kan låsas upp på följande sätt.

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST unlock
NetHSM localhost:8443 unlocked

Lås upp lösenordsfrasen#

Passfrasen Unlock Passphrase används för att få fram en Unlock Key om NetHSM är i Locked-tillstånd. Lösenfrasen ställs in initialt under tillhandahållandet av NetHSM.

Unlock Passphrase kan ställas in på följande sätt.

Valfria alternativ

Alternativ

Beskrivning

-p, --passphrase TEXT

Den nya lösenfrasen för upplåsning

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-unlock-passphrase
Passphrase:
Repeat for confirmation:
Updated the unlock passphrase for localhost:8443

TLS-certifikat#

TLS-certifikatet används för det HTTPS-baserade REST API:et och används därför även av nitropy. Under tillhandahållandet skapas ett självsignerat certifikat. Certifikatet kan ersättas, till exempel med ett signerat certifikat från en certifikatutfärdare (CA). I detta fall måste en Certificate Signing Request (CSR) genereras. Efter signering måste certifikatet importeras till NetHSM.

En ändring är endast nödvändig när certifikatet ska ersättas. En sådan ändring kan vara att ersätta det med ett signerat certifikat från en certifikatutfärdare (CA).

TLS-certifikatet kan hämtas på följande sätt.

Obligatoriska alternativ

Alternativ

Beskrivning

-a, --api

Ange certifikatet för NetHSM TLS-gränssnittet

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST get-certificate --api
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIBHzCBxaADAgECAgkA7AznVQK3XWkwCgYIKoZIzj0EAwIwFDESMBAGA1UEAwwJ
a2V5ZmVuZGVyMCAXDTcwMDEwMTAwMDAwMFoYDzk5OTkxMjMxMjM1OTU5WjAUMRIw
EAYDVQQDDAlrZXlmZW5kZXIwWTATBgcqhkjOPQIBBggqhkjOPQMBBwNCAARbeCRl
F1ZIjK1bTfrPvtCoYDThMjdV1q8mq+B9FMDo4GIahTCUG/Ub6bCOcbip5pP92J3h
yMEcPuos72c1KcGjMAoGCCqGSM49BAMCA0kAMEYCIQC/BNrkCM5gpsVfa9EqQcM0
PCaADyZG7KKLgDv7asa5LwIhAKDXRE3Tdm9tYObO0X4p0CRQkl1+DnvGljzQe34C
JBax
-----END CERTIFICATE-----

TLS-certifikatet kan skapas på följande sätt.

Obligatoriska alternativ

Alternativ

Beskrivning

-t, --type [RSA|Curve25519|EC_P224|EC_P256|EC_P384|EC_P521]

Typ för den genererade nyckeln

-l, --length INTEGER

Längden på den genererade nyckeln

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST generate-tls-key -t Curve25519
Key for TLS interface generated on NetHSM localhost:8443

Certificate Signing Request (CSR) för certifikatet kan genereras på följande sätt.

Obligatoriska alternativ

Alternativ

Beskrivning

-a, --api

Generera en CSR för NetHSM TLS-certifikatet

--country TEXT

Landets namn

--state-or-province TEXT

Namnet på delstaten eller provinsen

--locality TEXT

Namnet på orten

--organization TEXT

Organisationens namn

--organizational-unit TEXT

Namnet på organisationsenheten

--common-name TEXT

Det gemensamma namnet

--email-address TEXT

E-postadressen

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST csr --api --country="DE" --state-or-province="Berlin" --locality="Berlin" --organization="Nitrokey" --organizational-unit="" --common-name="Nitrokey" --email-address="info@nitrokey.com"
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIGBMDUCAQAwAjEAMCowBQYDK2VwAyEAE+nz+nOj80SWG25UbqVcQk6Ua84zuj5B
9qCtPpDUX2qgADAFBgMrZXADQQDwk9LrYDu83a1jgBGqW0I9BVXWEhP4gZLxlVV+
c102GFi963ZPIxG7Z5+uWplz+wr/Vmr7KLr6oM01M/AZPJQO
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Certifikatet kan ersättas på följande sätt.

Obligatoriska alternativ

Alternativ

Beskrivning

-a, --api

Ange certifikatet för NetHSM TLS-gränssnittet

Argument

Argument

Beskrivning

FILENAME

Certifikatfil

Exempel

nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-certificate --api /tmp/nethsm-certificate

Nätverk#

Nätverkskonfigurationen definierar de inställningar som används för Network Port.

Observera

Dessa inställningar konfigurerar inte BMC Network Port.

Nätverkskonfigurationen kan hämtas på följande sätt.

Obligatoriska alternativ

Alternativ

Beskrivning

--network

Fråga efter nätverkskonfigurationen

Exempel

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST get-config --network
Configuration for NetHSM localhost:8443:
Network:
   IP address:  192.168.1.1
   Netmask:    255.255.255.0
   Gateway:    0.0.0.0

Ställ in nätverkskonfigurationen på följande sätt.

Observera

NetHSM stöder inte DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Observera

NetHSM stöder inte IPv6 (Internet Protocol version 6).

Obligatoriska alternativ

Alternativ

Beskrivning

-a, --ip-address

Den nya IP-adressen

-n, --netmask

Den nya nätmasken

-n, --netmask

Den nya gatewayen

Exempel

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST set-network-config -a 192.168.1.1 -n 255.255.255.0 -g 0.0.0.0
Updated the network configuration for NetHSM localhost:8443

Tid#

Tidskonfigurationen ställer in systemtiden för NetHSM-programvaran. Det är vanligtvis inte nödvändigt att ställa in systemtiden, eftersom den ställs in under tillhandahållandet.

Tidskonfigurationen kan hämtas på följande sätt.

Obligatoriska alternativ

Alternativ

Beskrivning

--time

Fråga efter systemtiden

Exempel

$ nitropy nethsm -host $NETHSM_HOST get-config --time
Configuration for NetHSM localhost:8443:
Time:      2022-08-17 11:40:00+00:00

Ställ in tiden för NetHSM.

Viktigt

Se till att du anger tiden i UTC-tidszon.

Argument

Argument

Beskrivning

time

Systemtiden som ska ställas in (Format: YYYYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Exempel

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST set-time 2022-08-17T11:40:00Z
Updated the system time for NetHSM localhost:8443

Mätvärden#

NetHSM loggar mätvärden för systemparametrar.

Observera

Det här kommandot kräver autentisering av en användare med rollen Metrics. Se kapitel Roller för att läsa mer om rollen.

Mätvärdena kan hämtas på följande sätt.

Exempel

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST metrics
Metric             Value
----------------------------  --------
client connections       0
established state       6
external.received bytes    989931
external.received packets   13239
external.transmitted bytes   25908953
external.transmitted packets  22037
free chunk count        322
gc compactions         0
gc major bytes         21348352
gc major collections      35
gc minor collections      2652
http response 200       28
http response 201       1
http response 204       1
http response 400       1
http response 403       1
http response 404       145
http response 412       1
http response time       0.084998
http response total      178
internal.received bytes    66541
internal.received packets   1130
internal.transmitted bytes   63802
internal.transmitted packets  1133
kv write            2
log errors           3
log warnings          3
maximum allocated space    64528384
maximum releasable bytes    1216
mmapped region count      0
new sleeper size        1
non-mmapped allocated bytes  64528384
sleep queue size        11
syn-rcvd state         0
timers             2
total allocated space     43940832
total client          1
total established       515
total free space        20587552
total sleeper size       12
total syn-rcvd         514
total timers          526
uptime             17626

Loggning#

NetHSM kan logga systemhändelser till den seriella porten eller till en syslog-server i nätverket.

Den seriella konsolen fungerar redan från början av NetHSM-hårdvaran. Den omfattar händelser från NetHSM:s fasta programvara och NetHSM-programvaran.

Inställningarna för den seriella konsolanslutningen är följande.

Inställning av

Värde

Baud-hastighet

115200

Databitar

8

Stoppbitar

1

Paritet

Ingen

Flödeskontroll

Ingen

Konfigurationen av syslog-servern kan hämtas på följande sätt.

Obligatoriska alternativ

Alternativ

Beskrivning

--network

Fråga efter loggningskonfigurationen

Exempel

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST get-config --logging
Logging:
  IP address:  0.0.0.0
  Port:     514
  Log level:   info

Konfigurationen av syslog-servern kan ställas in på följande sätt.

Obligatoriska alternativ

Alternativ

Beskrivning

-p, --passphrase TEXT

IP-adressen för den nya loggningsdestinationen

-p, --port INTEGER

Port för den nya loggningsdestinationen

-l, --log-level [debug|info|warning|error]

Den nya loggningsnivån

Exempel

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST set-logging-config -a 192.168.0.1 -p 514 -l info
Updated the logging configuration for NetHSM localhost:8443

6. Säkerhetskopiera#

NetHSM Användardata kan sparas i en backup-fil. Denna säkerhetskopieringsfil innehåller alla användardata, nämligen Configuration Store, Authentication Store, Domain Key Store och Key Store.

Viktigt

En NetHSM-systemprogramvara i läget Unattended Boot kräver Unlock Passphrase om den återställs på en annan NetHSM-hårdvara. Se kapitel Unlock Passphrase för mer information.

Viktigt

En NetHSM i läget Unattended Boot kommer att vara i samma läge efter en återställning.

Innan en säkerhetskopiering kan påbörjas måste Backup Passphrase ställas in. Backup Passphrase används för att kryptera data i backup-filen.

Lösenfrasen för säkerhetskopiering kan ställas in på följande sätt.

Valfria alternativ

Alternativ

Beskrivning

-p, --passphrase TEXT

Den nya lösenfrasen för säkerhetskopiering

Exempel

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST -u admin set-backup-passphrase
Passphrase:
Repeat for confirmation:
Updated the backup passphrase for NetHSM localhost:8443

Observera

Det här kommandot kräver autentisering av en användare med rollen Backup. Läs mer i kapitel Roller.

Säkerhetskopieringen kan utföras på följande sätt.

Argument

Argument

Beskrivning

FILENAME

Säkerhetskopieringsfil

Exempel

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST backup /tmp/nethsm-backup
Backup for localhost:8443 written to /tmp/backup

Observera

Den här säkerhetskopian kan endast återställas på en NetHSM-instans som inte har tilldelats någon behörighet.

Återställ#

NetHSM kan återställas från en säkerhetskopia.

Observera

NetHSM måste befinna sig i ett Unprovisioned State.

Återställandet kan göras på följande sätt.

Otillvalsmöjligheter

Alternativ

Beskrivning

-p, --backup-passphrase passphrase

Passfras för säkerhetskopiering

-t, --system-time

Systemtid som ska ställas in (Format: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Viktigt

Kontrollera att tiden på den lokala datorn är korrekt inställd. Om du vill ställa in en annan tid, ange den manuellt.

Argument

Argument

Beskrivning

FILENAME | Återställ fil

Exempel

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST restore /tmp/nethsm-backup
Backup passphrase:
Backup restored on NetHSM localhost:8443

Uppdatera#

Uppdateringar för NetHSM kan installeras i två steg. Först måste uppdateringsbilden laddas upp till NetHSM. Bilden kontrolleras och valideras automatiskt.

Varning

Dataförlust kan uppstå på grund av installationen av en betauppdatering!

Uppdateringsfilen kan laddas upp på följande sätt.

Argument

Argument

Beskrivning

FILENAME

Uppdatera filen

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST update /tmp/nethsm-update.img.cpio
Image /tmp/nethsm-update.img.cpio uploaded to NetHSM localhost:8443

Därefter kan uppdateringen tillämpas eller avbrytas. Se det önskade alternativet nedan.

Uppdateringen kan tillämpas på följande sätt.

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST commit-update
Update successfully committed on NetHSM localhost:8443

Uppdateringen kan avbrytas på följande sätt.

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST cancel-update
Update successfully cancelled on NetHSM localhost:8443

Omstart och avstängning#

NetHSM kan startas om och stängas av, antingen på distans eller med omstart- och avstängningsknappen på framsidan av NetHSM-hårdvaran.

Fjärrstart kan initieras på följande sätt.

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST reboot
NetHSM localhost:8443 will be rebooted.
Do you want to continue? [y/N]: y
NetHSM localhost:8443 is about to reboot

Fjärravstängning kan initieras på följande sätt.

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST shutdown
NetHSM localhost:8443 will be shutdown.
Do you want to continue? [y/N]: y
NetHSM localhost:8443 is about to shutdown

Återställ till fabriksinställningarna#

NetHSM kan återställas till fabriksinställningarna. Under denna process raderas alla användardata.

Återställning till fabriksinställningarna kan utföras på följande sätt.

Exempel

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST factory-reset
NetHSM localhost:8443 will be set to factory defaults.
All data will be lost!
Do you want to continue? [y/N]: y
NetHSM localhost:8443 is about to perform a factory reset

Användarhantering#

Roller#

NetHSM gör det möjligt att separera arbetsuppgifter genom att använda olika roller. Varje användarkonto som konfigurerats på NetHSM har tilldelats en av följande roller.

Roll

Beskrivning

Administratör

Ett användarkonto med den här rollen har tillgång till alla operationer som tillhandahålls av NetHSM, med undantag för nyckelanvändning, dvs. signering och dekryptering av meddelanden.

Operator

Ett användarkonto med den här rollen har tillgång till alla nyckelanvändningsoperationer, en delmängd av nyckelhanteringsoperationer med skrivskydd och användarhanteringsoperationer som endast tillåter ändringar för det egna kontot.

Metriker

Ett användarkonto med den här rollen har endast tillgång till skrivskyddade metriker.

Backup

Ett användarkonto med den här rollen har endast tillgång till de åtgärder som krävs för att initiera en säkerhetskopiering av systemet.

Observera

I en framtida version kan ytterligare Roller komma att införas.

Lägg till användare#

Lägg till ett användarkonto till NetHSM. Varje användarkonto har en Role som måste anges. Se kapitel Roller för att lära dig mer om Roller.

Observera

NetHSM tilldelar ett slumpmässigt användar-ID om inget anges.

Ett användarkonto kan läggas till på följande sätt.

Obligatoriska alternativ

Alternativ

Beskrivning

-n, --real-name TEXT

Användarens riktiga namn

-r, --role [Administrator|Operator|Metrics|Backup]

Den nya användarens roll.

-p, --passphrase TEXT

Den nya användarens lösenfras

Valfria alternativ

Alternativ

Beskrivning

-u, --user-id TEXT

Den nya användarens användar-ID

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST add-user --real-name "Nitrokey Operator" --role Operator --user-id operator1
Passphrase:
Repeat for confirmation:
User operator1 added to NetHSM localhost:8443

Ta bort användare#

Ta bort ett användarkonto från NetHSM.

Varning

Radering är permanent och kan inte återställas.

Ett användarkonto kan raderas på följande sätt.

Argument

Argument

Beskrivning

USER_ID

Användarens användar-id.

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST delete-user operator1
User operator1 deleted on NetHSM localhost:8443

Lista över användare#

Lista användarna på NetHSM.

Listan kan hämtas på följande sätt.

Valfria alternativ

Alternativ

Beskrivning

--details, --no-details

Fråga efter användarens riktiga namn och roll

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST list-users
Users on NetHSM localhost:8843:

User ID    Real name        Role
---------   -----------------    -------------
operator1   Nitrokey Operator    Operator
admin     admin          Administrator

Användarens lösenfras#

Lösenfrasen för ett användarkonto kan återställas. Lösenfrasen anges för första gången när ett användarkonto läggs till.

Observera

Lösenfraser måste ha >= 10 och <= 200 tecken.

Användarens lösenfras kan ställas in på följande sätt.

Obligatoriska alternativ

Alternativ

Beskrivning

-u, --user-id TEXT

Användarens användar-ID

-p, --passphrase TEXT

Användarens nya lösenfras

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-passphrase --user-id operator1
Passphrase:
Repeat for confirmation:
Updated the passphrase for user operator1 on NetHSM localhost:8443

Taggar för användare#

Tags kan användas för att ange åtkomstbegränsningar för nycklar och är en valfri funktion. De kan endast tilldelas användarkonton med rollen Operator. Operators kan se alla nycklar, men endast använda de nycklar som har minst en motsvarande Tag. En nyckel kan inte ändras av en Operator-användare.

Om du vill veta hur du använder Tags på nycklar, se Tags för nycklar.

Tag kan läggas till på följande sätt.

Argument

Argument

Beskrivning

USER_ID

Användar-ID som taggen ska sättas på.

TAG

Den tagg som ska anges för användar-ID.

Exempel

nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST add-operator-tag operator1 berlin
Added tag berlin for user operator1 on the NetHSM localhost:8443

Tag kan raderas på följande sätt.

Argument

Argument

Beskrivning

USER_ID

Användar-ID som taggen ska sättas på.

TAG

Den tagg som ska anges för användar-ID.

Exempel

nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST delete-operator-tag operator1 berlin
Deleted tag berlin for user operator1 on the NetHSM localhost:8443