Apache#

Du kan konfigurera Apache httpd att använda NetHSM via OpenSSL-motorn som sedan använder NetHSM:s PKCS#11-modul.

Certifikatfilen måste finnas på hårddisken men den privata nyckeln kan användas från NetHSM.

Ett fullständigt exempel finns tillgängligt nedan.

Konfiguration av OpenSSL#

Konfigurera OpenSSL-motorn genom att följa OpenSSL Engine setup guide. (OpenSSL Providers stöds ännu inte av Apache httpd.)

Httpd-konfiguration#

Lägg till följande rader i din httpd.conf :

Listen 443
#...
LoadModule socache_shmcb_module modules/mod_socache_shmcb.so
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
#...

<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /usr/local/apache2/htdocs
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /certs/certificate.pem
  SSLCertificateKeyFile "pkcs11:object=webserver"
  ErrorLog /tmp/a-error.log
  CustomLog /tmp/a-access.log combined
</VirtualHost>

SSLCertificateFile måste peka på en certifikatfil på disken.

SSLCertificateKeyFile ska vara en PKCS#11 URI som pekar på den privata nyckeln i NetHSM.

Observera

Du måste generera certifikatet separat och sedan ladda upp det till NetHSM. Om certifikatet på disken och nyckeln i NetHSM inte matchar varandra startar inte httpd.

libnethsm_pkcs11 Konfiguration#

slots:
 - label: LocalHSM
  description: Local HSM (docker)
  url: "https://192.168.3.161:8443/api/v1"
  operator:
   username: "operator"
   password: "opPassphrase"

För att säkra lösenordet kan du ange det via en miljövariabel (se Setup) eller ange det i httpd-konfigurationen:

SSLCertificateKeyFile "pkcs11:object=webserver;type=private;pin=opPassphrase";

Exempel#

Om du vill experimentera med exemplet ` <https://github.com/Nitrokey/nethsm-pkcs11/tree/main/container/apache>` __ använder du git för att klona nethsm-pkcs11 repository och kör följande kommandon:

Varning

När genereringsskriptet körs raderas nyckeln webserver och ersätts med en ny.

 1. Konfigurera en NetHSM, antingen en riktig eller en container. Mer information finns i Getting-started guide. Förutom en administratör kommer du att behöva ett operatörskonto.

 2. Ladda ner och installera den senaste versionen av drivrutinen nethsm-pkcs11 som finns tillgänglig här.

 3. Installera OpenSSL PKCS11-motorn enligt beskrivningen i OpenSSL Manual. Du behöver inte skapa någon konfigurationsfil.

 4. Justera variablerna HOST, ADMIN_ACCOUNT och ADMIN_ACCOUNT_PWD i container/apache/generate.sh så att HOST innehåller din NetHSMs URL och port, ADMIN_ACCOUNT innehåller ett administratörskontos användarnamn och ADMIN_ACCOUNT_PWD motsvarande lösenord. Konfigurera vidare den absoluta sökvägen för OpenSSL PKCS11-motorn i OPENSSL_PKCS11_ENGINE_PATH och den absoluta sökvägen för NetHSM PKCS11-biblioteket i NETHSM_PKCS11_LIBRARY_PATH.

 5. Skapa en NetHSM PKCS11-konfigurationsfil på en av de kända platserna, t.ex. /etc/nitrokey/p11nethsm.conf. Den måste ha konfigurerat ett operatörskonto och använda samma NetHSM-instans som angavs i genereringsskriptet tidigare.

 6. Uppdatera PKCS11-konfigurationen i container/apache/p11nethsm.conf med din NetHSMs-URL och giltiga operatörsautentiseringsuppgifter.

 7. Generera certifikat och nyckel.

./container/apache/generate.sh
 1. Bygg upp behållaren.

docker build -f container/apache/Dockerfile . -t pkcs-httpd
 1. Kör containern.

docker run -p 9443:443 -p 9080:80 pkcs-httpd

Testsidan för Apache kommer att finnas tillgänglig på https://localhost:9443/. Observera att din webbläsare, förhoppningsvis, kommer att varna dig för att webbplatsens certifikat är självsignerat.