NitroPC z Ubuntu#

Rozpoczęcie pracy#

  1. Podczas rozruchu system poprosi o wprowadzenie hasła w celu odszyfrowania dysku twardego. Wprowadź domyślną frazę hasła „PleaseChangeMe”. Następnie system poprowadzi Cię przez proces tworzenia konta użytkownika. Po tym powinieneś pomyślnie uruchomić system i móc już normalnie z niego korzystać.

  2. Zmień hasło szyfrowania dysku, otwierając terminal i wykonując polecenie:

sudo cryptsetup luksChangeKey /dev/nvme0n1p3